FOTOGALÉRIA

Pochovávanie basy 2016 - 6. 2. 2016


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Zabíjačka 2016 - DHZ Udiča - 30. 1. 2016


Image Image Image Image Image


1. Obecný ples - 22. 1. 2016


Image Image Image Image Image Image Image


5. ročník novoroč. stolnotenis. turnaja o pohár starostu pre neregistr. hráčov MD - 9. 1. 2016


Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Vianočný koncert - 27. 12. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Vianoce v Bratislave - Spevácka skupina Udičanka 16. 12. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Vianoce v Bratislave - DFS Poniklec 15. 12. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Slávnostné uvítanie detí do ?ivota dňa 10. decembra 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Mikulá? 2015 - dňa 4. 12. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Predvianočné posedenie s osamelými dôchodcami 3. 12. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Slávnostné stretnutie s jubilantmi obce Udiča dňa 3. 12. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Odovzdanie protipovodňového hasičského vozíka DHZ Udiča 27. 10. 2015


Image Image Image Image Image Image Image


?ivotné jubileum 101 rokov Gizely Hájkovej

Dňa 30. októbra 2015 sa do?ila krásneho ?ivotného jubilea 101 rokov na?a najstar?ia spoluobčianka pani Gizela Hájková. Pri tejto vzácnej príle?itosti milej oslávenkyni ?eláme predov?etkým e?te veľa zdravia a spokojnosti v kruhu svojich blízkych. Srdečne blaho?eláme.
Image Image Image Image Image Image


Odhalenie pamätníka v Prosnom - Október 2015


Image Image Image Image Image Image Image


Hodové slávnosti obce Udiča 2015 - 27. 09. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


August 2015 - Zlatá svadba man?elov Cigánikovcov a man?elov Rárikovcov

V mesiaci august 2015 oslávili 50 rokov spoločného ?ivota, zlatú svadbu, man?elia Ga?par a Mária Rárikovci a man?elia Vladimír a Mária Cigánikovci.
Obom zlatým man?elským párom do ďal?ieho ?ivota ?eláme veľa zdravia, ??astia a rodinnej pohody.

Image Image


?kolská akadémia 2015 Z? s M? Udiča 29. 6. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Slávnostné uvítanie detí do ?ivota dňa 25. 06. 2015

Dňa 25.06.2015 sa v obradnej miestnosti Obecného úradu v Udiči konala milá slávnos?. Vítali sme do ?ivota na?ich najmlad?ích spoluobčanov - deti narodené v 1. polroku 2015. Na slávnostné uvítanie detí do ?ivota bolo pozvaných 14 detičiek: Červený Adam, Hlavčo Filip, I?toková Ema, Matučík Martin, Matu?ík Martin, Meier Tobias, Rejduková Timea, Rybanský Samuel, ?i?ák ?imon, ?o?ovičková Laura, Tr?ko Martin, Tr?ková Natália, Tučník Miroslav, ?tefánik Matej.

Detičkám, ako aj im rodičom ?eláme veľa zdravia, ??astia a spokojnosti.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


3. stupeň povodňovej aktivity v Udiči na rieke Maríkovka dňa 20. 5. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


MDD aktivity - kultúrny dom 5. 6. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Opekačka na detských ihriskách pri príle?itosti MDD - 1. 6. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


10. 05. 2015 - Deň matiek 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


30. 04. 2015 - Stavanie Mája v Udiči a v Prosnom 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


27. 2. 2015 - Zlatá svadba man?elov Ga?párkovcov

Dňa 27. 2. 2015 si man?elia Ga?párkovci pripomenuli krásne jubileum 50 rokov spoločného ?ivota - Zlatú svadbu. Čo za?ela? zlatým man?elom? Snáď len toľko: Prajeme Vám obom zo srdca vrelého, pokoja, zdravia i ??astia stáleho. Aby ste spolu e?te dlhé roky ?ili, v zdraví a ??astí dobroty u?ili.
Image Image Image Image Image


Fa?iangový karneval 17. 2. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Pochovávanie basy 14. 2. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Zabíjačka pred OÚ 14. 2. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Zlatá svadba man?elov Vatolíkovcov

Dňa 9. 1. 2015 oslávili 50. výročie uzavretia man?elstva - zlatú svadbu man?elia Daniel a Vlasta Vatolíkovci. Jubilujúcim man?elom blaho?eláme.
Image Image Image Image


4. ročník novoročného stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce - 3. 1. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


2. 1. 2015 Ustanovujúce zasadnutie OZ - Menovanie novozvoleného starostu obce Udiča Petra Chochlíka

Dňa 2. 1. 2015 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Udiči. Predsedníčka miestnej volebnej komisie (MVK) p. Viera Beláková informovala prítomných o výsledkoch komunálnych volieb v na?ej obci. Novozvolený starosta p. Peter Chochlík zlo?il sľub starostu obce. Predsedníčka MVK odovzdala p. starostovi osvedčenie o zvolení za starostu. P. starosta Peter Chochlík prevzal insígnie (Obecnú re?az) od doteraj?ieho starostu Jozefa Slámku. Ďalej novozvolení poslanci (?tefan Matu?ík, Bo?ena Kováčiková, Roman Cesnárik, ?tefan ?ilovec, Ing. Marianna Cigániková, ?tefan Tr?ko, Du?an Belák, Vladimír Matu?ík, Michal Tarbaj) zlo?ili sľub a prebrali od predsedníčky MVK osvedčenie o zvolení za poslanca. Následne starosta Peter chochlík predniesol príhovor. Ďalej na zasadnutí OZ sa určil zástupca starostu, zlo?enie obecných komisií, určil sa plat starostu. Na záver rokovania starosta Peter Chochlík poďakoval prítomným za účas? a ukončil ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Vianočný koncert 2014 - 28. 12. 2014


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Spomienka na bombardovanie ?koly 2014 - 12. 12. 2014


Image Image Image Image Image Image


Mikulá? 2014 - 5. 12. 2014


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Predvianočné posedenie s osamelými dôchodcami 4. 12. 2014


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Slávnostné stretnutie s jubilantmi obce Udiča - dňa 4. 12. 2014

?ivotné jubileum 80, 85, 90, 95, 100 rokov.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


?ivotné jubileum 100 rokov Gizely Hájkovej

Dňa 30.10.2014 sa do?ila na?a občianka p. Gizela Hájková krásneho ?ivotného jubilea 100 rokov. Srdečne blaho?eláme. Tento deň si pripomenuli krásne ?ivotné jubileum deti Ľudmila, Jaroslav, Pavol a blízka rodina spolu so starostom obce Udiča Jozefom Slámkom.
Image Image Image Image Image Image


Slávnostné uvítanie detí do ?ivota 16. 10. 2014

Dňa 16.10.2014 sa v obradnej miestnosti Obecného úradu v Udiči konala milá slávnos?. Vítali sme do ?ivota na?ich najmlad?ích spoluobčanov - deti narodené v roku 2014. Na slávnostné uvítanie detí do ?ivota bolo pozvaných 22 detičiek: Méhe? Matú?, ?u?ková Viola, Brunovská Karolína, Cigániková Klaudia, ?ilinčíková Zoe, ?ujaková Natália, Gardian Mathias, Markovičová Kristína, Tretiníková Nela, Mikula Andrej, Suchý Matheus, Behancová Alexandra, Turiaková Pavlínka, Pecko Damian Ľubomír, Mamis Michal, Kucharík Tobias, Uríčková Aneta, Sláviková Simona, Haru?incová Barbora, Vančáková Viktória, Cigániková Tamara Júlia, Húdeková Terézia.

Detičkám, ako aj im rodičom ?eláme veľa zdravia, ??astia a spokojnosti.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


10. Výročie zalo?enia speváckej skupiny Udičanka - koncert 14. 9. 2014


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


04. 09. 2014 - Olympiáda seniorov za rok 2014

Dňa 4. 9. 2014 sa konala Olympiáda seniorov za rok 2014 okresu Pova?ská Bystrica. Zá?titu nad týmto podujatím mal prednosta Okresného úradu v Pova?skej Bystrici pán Ing. Jozef Smatana. Tohto podujatia sa zúčastnilo 21 dru?stiev z okresu Pova?ská Bystrica. Celkovými ví?azmi sa stalo dru?stvo seniorov z Udiče v zlo?ení:
Stanislav Markovič, Anna Markovičová, Jozef Chochel, Gejza Cigánik, Jozef Je?ík, Helena Je?íková, ?tefánia Je?íková, Július Je?ík.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Oslavy obce Udiča pri príle?itosti 693. výročia - 12. - 13. 7. 2014


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Odhalenie monografických máp v Prosnom - 06. 07. 2014

Dňa 6. 7. 2014 v miestnej časti Udiča - Prosné boli odhalené monografické mapy Prosného a drevená socha kopáča, ktorý je zobrazený aj v erbe obce Prosné. Obec Udiča ďakuje v?etkým občanom Prosného, ktorí sa podieľali pri realizácii tohto krásneho monumentu.


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


1. Kuchársky mňamkoples - 18.01.2014


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


6.12.2013 ? Mikulá? pre deti obce


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


12.12.2013 ? Vianočné posedenie s osamelými dôchodcami


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Slávnostné uvítanie detí do ?ivota 21.11. 2013


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


12. Futbalový ples


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


5.1.2013 - 2. ročník novoročného stolnotenisového turnaja


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Silvester 2012


Image Image Image Image


30.12.2012 ? Vianočný koncert


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


7.12.2012 ? Mikulá? pre deti obce

Sviatok svätého Mikulá?a je výnimočný svojim neopakovateľným čarom hlavne pre deti. My sme ho spoločne oslávili v sále KD a na?e pozvanie prijali čerti, anjel, Mikulá? a rozprávkové bytosti. Program detí, rozdávanie darčekov a plnenie úloh na rozprávkových stanovi?tiach striedal tanec a dobrá zábava. Za vytvorenie príjemnej atmosféry organizátori ďakujú v?etkým účinkujúcim a sponzorom ? pánovi Cigánikovi za zapo?ičanie aparatúry na hudobnú produkciu a Ing. Rosinovi za občerstvenie pre účinkujúcich. Veľké ďakujem patrí aj majiteľom baru u Vočka, ktorí počas mikulá?skej oslavy obdarovali zaujímavým darčekom deti na?ej obce v hmotnej núdzi. Pani Dobroňová sa podieľala aj na príprave a realizácii rozprávkových stanoví?? pre deti v sále KD. Legendami opradený deň sme ukončili tým najkraj?ím ? odovzdaním darčekov aj vďaka OÚ.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


6.12.2012 ? Vianočné posedenie s osamelými dôchodcami

Vianoce sú najväč?ie a najkraj?ie kres?anské sviatky v roku a slávia sa v mnohých krajinách po celom svete. V duchu vianočných zvykov a tradícii sa nieslo posedenie s osamelými dôchodcami na?ej obce v sále KD. Starkí si najskôr pozreli program detí Z? s M? Udiča, potom sa na chvíľu do čias mladosti vrátili počas vystúpenia členov DFS Poniklec a SS Udičanka. Po príhovore pána starostu a pána farára nasledovala predčasná spoločná ?tedrá večera s modlitbou v kruhu rovesníkov.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


23.9.2012 - Hodové slávnosti


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Vítanie detí do ?ivota 11.10.2012


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Oslavy obce Udiča pri príle?itosti 691. výročia


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


30.6.2012 Udiča - Prosné 4. ročník MTB Maratónu Marikovskou dolinou


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Oslavy MDD ? 31.5.2012


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


30.4.2012 ? stavanie mája v parku pri OÚ


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Veľkonočný jarmok v ZOO Brno


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


29 - 30.10.2011 - 6. a 7. Kolo SP v cyklokrose ? Udiča-Prosné


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


30.12.2011 Vianočný koncert


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Pochovávanie basy 21.2.2012


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Udičanka v Bratislave 22.12.2011


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Udiča v zime


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Prvý obecný Valentínsky karneval - 17.2.2012


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


11.ples TJ Priehrada Udiča - 11.2.2012


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


2.2.2012 Uvítanie detí do ?ivota

Dňa 2.2.2012 sa v obradnej miestnosti Obecného úradu v Udiči konala milá slávnos?. Vítali sme do ?ivota na?ich najmlad?ích spoluobčanov - deti narodené v II. polroku 2011. Na slávnostné uvítanie detí do ?ivota bolo pozvaných 11 detičiek:
Erik Adamčík Udiča 494,
Filip Biel Prosné 217,
Alexandra Bučková Udiča 470,
Klára Cigániková Udiča 437,
Martin Horváth Udiča 440,
Adriana Kanisová Udiča 105,
Veronika Langová Prosné 179,
Lucia Malíková Udiča 436,
Monika Malíková Udiča 436,
Maxim ?arlay Prosné 6,
Petra Luhová Udiča 493.
Detičkám, ako aj im rodičom ?eláme veľa zdravia, ??astia a spokojnosti.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


1. ročník novoročného stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce pre neregistrovaných hráčov


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS