VZN

Návrh VZN č. 1/2017 obce Udiča k umiestňovaniu volebných plagátov kandidátov pre vožby do VÚC 2017

Obec Udiča - plnenie programového rozpočtu za rok 2016

Návrh - Záverečný účet Obce Udiča za rok 2016

Schválený rozpočet obce Udiča na rok 2017-2019 -  výdavky

Schválený rozpočet obce Udiča na rok 2017-2019 - príjmy

Schválený Dodatok k VZN č. 1/2016 - Doplnok č. 8 ÚPN Obce Udiča

VZN č. 8/2016 obce Udiča o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 7/2016 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Udiča

VZN č. 6/2016 obce Udiča o dani z nehnutežnosti

VZN č. 5/2016 - schválené - Zmena a doplnok č. 9 ÚPN obce Udiča

Vnútorný poriadok pre poskytovanie rozvozu - donášky stravy

VZN č. 2/2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Udiča

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Udiča

VZN č. 4/2016  o udežovaní Čestného občianstva Obce Udiča, ceny Obce Udiča, Ceny starostu Obce Udiča a udelenie Pamätného listu

ZŠ s MŠ Udiča - plnenie programového rozpočtu za rok 2015

Obec Udiča - plnenie programového rozpočtu za rok 2015

Záverečný účet Obce Udiča za rok 2015

Návrh VZN obce Udiča o záväzných častiach schválenej ÚPD - Doplnok č. 8 ÚPN obce Udiča

Rozpočet obce Udiča na rok  2016-2018 - príjmy

Rozpočet obce Udiča na rok  2016-2018 - výdavky

VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3/2015 o prevádzke ZŠ s MŠ Udiča pri zní?enom počte detí  v dochádzke do ZŠ a MŠ

VZN č. 4/ 2015 o zápise detí na predprimárne vzdelávanie a o zápise detí na plnennie povinnej školskej dochádzky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Udiča na roky 2015 - 2025

Záverečný účet Obce Udiča za rok 2014

Rozpočet obce Udiča na rok  2015-2017 - príjmy

Rozpočet obce Udiča na rok  2015-2017 - výdavky

Rozpočet obce Udiča na r. 2014-2016 - príjmy

Rozpočet obce Udiča na r. 2014-2016 - výdavky

Záverečný účet Obce Udiča za rok 2013

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2013 o financovaní MŠ, ŠKD a ŠJ – úprava pre rok 2014

VZN č. 2/2013 o odpadoch

Rozpočet obce na rok 2013 - výdavky

Rozpočet obce na rok 2013 - príjmy 

VZN č. 1/2013 o financovaní MŠ, ŠJ, ŠKD

Záverečný účet Obce Udiča za rok 2012

VZN – Doplnok č. 6 ÚPN obce Udiča

VZN č. 9/2012 - Trhový poriadok

VZN č. 9/2012 - Trhový poriadok - dodatok

VZN č. 5/2012 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Udiča

Rozpočet obce na rok 2012 - výdavky

Rozpočet obce na rok 2012 - príjmy

VZN - o zneškodňovaní obsahu ?úmp

VZN - organizačný poriadok OÚ

VZN - rokovací poriadok

VZN - kanalizácia

VZN - o podmienkach prezentácie počas volebnej kampane do komunálnych volieb 2010

VZN - o povodňových plánoch záchranných prác na území obce

 

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS