Matrika

ČINNOS? ÚRADU:

Matričný úrad prijíma ústne a písomné ?iadosti občanov svojho obvodu, spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých
matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohžadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná
udalos? týka. Hlavné matričné činnosti:

- Zápis novorodenca
- Určenie otcovstva :
                    k narodenému die?a?u
                    k nenarodenému die?a?u

- Uzavretie man?elstva
- Úmrtie občanov
- Vybavovanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky
- Zápis do osobitnej matriky
- Výpis z registra trestov
- Osvedčenie podpisov
- Osvedčenie listín

KONTAKT:

Matrikárka: Eva Vysúdilová -   tel.: 042 - 4383190
                                                 fax - 042 - 4383190
                                                 E-mail: eva.vysudilova@obecudica.sk
                                                             obecudica@zoznam.sk
Úradné hodiny:
pondelok :    7.15 hod.    -   10.00 hod.        10,30 hod.    -   16,00 hod.
utorok :          -----nestránkový deň-----         ----------------------------------
streda :         7,15 hod.    -   10,00 hod.        10,30 hod.    -   16,45 hod.
štvrtok :         ------nestránkový deň-----         ----------------------------------
piatok :          7,15 hod.   -   10,00 hod.        10,30 hod.    -   12,45 hod.

AKO VYBAVI?:

Narodenie die?a?a: 
Iba v tom prípade, ?e sa die?a narodilo v matričnom obvode Obce Udiča (t.j. v Udiči a jej miestnych častiach Upohlav, Prosné a Uhry).

- Ak sú rodičia zosobášení - na matričný úrad príde otec die?a?a predlo?í sobášny list, svoj a man?elkin občiansky preukazUrčenie otcovstva:
K narodenému die?a?u:


Čo potrebujete:
- občiansky preukaz
- rodný list die?a?a
- ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode
- ak je matka vdova - úmrtný list man?ela

Na matričný úrad musia prís? obaja rodičia!

K nenarodenému die?a?u:

Čo potrebujete:
- občiansky preukaz
- tehotenský preukaz
- ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode
- ak je matka vdova - úmrtný list man?ela

Na matričný úrad musia prís? obaja rodičia!Uzavretie man?elstva:

Čo potrebujete:
- Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a majú trvalé bydlisko v obci Udiča:

- slobodní:
 vlastné rodné listy a platné občianske preukazy

- ovdovelí:
- vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtný list man?ela /ky/,
alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, vyhlásenie man?ela za mŕtveho

- rozvedení:
-  vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie man?elstvo rozvedené.

Maloleté osoby / od 16 do 18 rokov/ predkladajú tie? právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrie? man?elstvo.
Ak majú snúbenci u? spolu maloleté deti predkladajú aj rodné listy týchto detí, a rodný list die?a?a je potrebné predlo?i?
aj vtedy, ak snúbenica má u? maloleté  die?a, ktorého otec je neznámi.


Tieto doklady sú snúbenci povinní predlo?i? matričnému úradu pri spisovaní ?iadosti o uzavretie man?elstva a to aj ak sa
man?elstvo uzatvára civilnou alebo cirkevnou formou.

- Ak sú obaja snúbenci štátnymi občanmi SR s trvalým pobytom mimo matričného úradu:

- všetky nále?itosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podža trvalého pobytu jedného
z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie man?elstva pred iným ako príslušným
matričným úradom
- je to tzv. delegovanie sobáša. Delegovanie sobáša je potrebné len v prípade uzavretia man?elstva
civilnou formou.

- Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:
- štátny občan SR všetky nále?itosti ako pri prvom prípade
- cudzí ŠO platný cestovný doklad, rodný list, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie man?elstva,  u rozvedených
právoplatný rozsudok o rozvode, u ovdovelých úmrtný list man?ela/ky/.
Doklady nesmú by? staršie ako 6 mesiacov.
Je potrebná osobná konzultácia na Matričnom úrade.

?iadosti o uzavretie man?elstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podža sídla kostola!

Poplatky a náhrady za zvýšené náklady spojené  s uzavretím man?elstva:

- uzavretie man?elstva v príslušnom matričnom obvode v určených sobášnych dňoch a hodinách - bez poplatku
- povolenie uzavrie? man?elstvo pre iným ne? príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 16,50 €
- uzavretie man?elstva pred iným ne? príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR -   16,50 €
- povolenie uzavrie? man?elstvo mimo určenej doby  -  16.50 €
- povolenie uzavrie? man?elstvo mimo úradne určenej miestnosti  -  66,00 €
- povolenie uzavrie? man?elstvo pred iným ne? príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom
  alebo medzi cudzincami -  33,00 €
- uzavretie man?elstva medzi štátnym občanom SR  a cudzincom  -  66,00 €
- uzavretie man?elstva medzi cudzincami  -  165,50 €
- uzavretie man?elstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt   -   199,00€.

Sobášne dni :
- štvrtok :     11.00  -  15.00
- piatok :      11.00  -  14.00
- sobota :     11.00  -  16.00


Sobášnym miestom na vykonávanie sobášnych obradov uzavretia man?elstva je určená sobášna miestnos? nachádzajúca sa
v budove Obecného úradu v Udiči.

Uzavretie man?elstva občana SR v zahraničí - dôle?ité upozornenie

Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách, t.j. od 1.2.2006 Slovenská
republika nevydáva Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie man?elstva. Štátny občan SR, ktorí chce uzavrie? man?elstvo v
cudzine sa mô?e obráti? na matričný úrad, ktorý mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

Snúbenci, ktorí majú záujem o uzavretie man?elstva na Matričnom úrade v Udiči termíny k uzavretiu man?elstva treba v?dy aspoň
2 tý?dne pred uzavretím man?elstva konzultova? s matrikárkou Matričného úradu Udiča.
Úmrtie občana, ktorý zomrel v obvode matričného úradu Udiča:


Čo potrebujete:
- predkladajú sa Listy o prehliadke mŕtveho  vystavené a potvrdené prehliadajúcim lekárom minimálne v troch exemplároch,
občiansky preukaz zomrelého ( pri cudzincoch cestovný doklad ), občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb vybavuje.

Čo obdr?íte na matrike:
- úmrtný list
- tlačivo ?iadosti o príspevok na pohreb
- potvrdenie o vybavovaní pohrebu
- informácie o ďalšom postupe pri vybavovaní vdovského,vdoveckého,sirtského dôchodku.
Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky:

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis - rodný list, sobášny list, alebo úmrtný list, alebo umo?ní nazrie? do matriky a robi? z nej výpisy:
- osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené die?a do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.

Vystavenie matričného dokladu na pou?itie v SR:

Spôsob vy?iadania:

- osobne v kancelárii matričného úradu - ?iadatež predlo?í občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5 € v hotovosti.
Matričný doklad obdr?í na počkanie
-  písomná ?iados? - ?iadatež napíše krátku písomnú ?iados?, vlo?í do obálky 5 € v hotovosti.
Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení mu bude poštou obratom zaslaný.

Vystavenie matričného dokladu na pou?itie v cudzine:

Spôsob vy?iadania:
- osobne v kancelárii matričného úradu - ?iadatež predlo?í občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5 € v hotovosti.
Matrikárka upozorní ?iadateža na nutnos? vyššieho overenia matričného dokladu.
- písomná ?iados? - ?iadatež napíše krátku písomnú ?iados?, vlo?í do obálky 5 € v hotovosti (správny poplatok ) .
Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení mu bude poštou obratom zaslaný. Matrikárka upozorní ?iadateža na nutnos?
vyššieho overenia matričného dokladu.

Zápis do osobitnej matriky (narodenie, uzavretie man?elstva, úmrtie):

Do osobitnej matriky sa zapisujú všetky matričné udalosti slovenských občanov, ktoré nastali v cudzine. Zápisy sa vykonávajú
prostredníctvom matričných úradov podža trvalého pobytu ?iadateža, alebo zastupitežských úradov SR v cudzine. Jednotlivé
prípadu je potrebné konzultova? na matričnom úrade.

Doklady potrebné k vykonaniu zápisu do osobitnej matriky:

Zápis o narodení:
- cudzozemský rodný list - úradne prelo?ený do slovenského jazyka
- doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR )
- ak je ?iadatež( štátny občan SR) o zápis narodenia die?a?a ?enatý/vydatý, jeho/ jej sobášny list
- súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva ( ak rodičia die?a?a nie sú man?elia)
- ak ?iadatež ?iada o zápis ?enského priezviska bez koncovky - ová - písomnú ?iados?

Tlačivo: Zápis o narodení die?a?a


Zápis o uzavretí man?elstva:
- cudzozemský sobášny list - úradne prelo?ený do slovenského jazyka
- doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
- rodný list ?iadateža
- ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené man?elstvo ako rozvedený, právoplatný rozsudok o rozvode
- ak uzatváral slovenský občan uvedené man?elstvo ako vdovec /vdova, úmrtný list predchádzajúceho man?ela
- ak nevesta - slovenská štátna občianka ?iada o zápis ?enského priezviska bez príslušnej koncovky - ová, písomnú ?iados?

Tlačivo: Zápis o uzavretí man?elstva


Zápis o úmrtí:
- cudzozemský úmrtný list - úradne prelo?ený do slovenského jazyka
- doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
- rodný list zomrelého

Tlačivo: Zápis o úmrtí


Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom.
V prípade predlo?enia fotokópií je potrebné, aby boli osvedčené notárom. Matričné doklady musia ma? nále?itosti verejných listín,
čo znamená, ?e doklady musia ma? overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupitežského úradu SR v štáte vyhotovenia,
ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a musí by? k nej prilo?ený preklad do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom.

Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatnené!Výpis z registra trestov:

O register trestov (výpis, odpis) je mo?no po?iada? aj prostredníctvom matričného úradu. Príslušné tlačivo obdr?íte priamo na matričnom úrade.

Čo potrebujete:

- platný občiansky preukaz
- kolok v hodnote 4 €
- 1,50 € v hotovosti ( zaplatíte na matričnom úrade)Osvedčenie podpisov:

Osvedčovanie podpisov na listinách  na pou?itie v SR. Správny poplatok sa platí v hotovosti.

Čo potrebujete:
- listina , na ktorej má by? podpis osvedčený
- platný občiansky preukaz alebo iný preukaz toto?nosti
- 1,50 € správny poplatok za ka?dý podpisOsvedčenie listín:


Osvedčenie listín na pou?itie v SR. K osvedčeniu je potrebné predlo?i? originál listiny aj jej fotokópiu.
Správny poplatok sa platí v hotovosti - ka?dá začatá strana 1,50 €

 

Tlačivá:

Čestné vyhlásenie

?iados? o úprave priezviska o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyžovania v zmysle § 19 ods. 6 zák. č. 154/1994 Z.z

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS