Evidencia obyvatežstva

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ A PRECHODNÝ POBYT

Občan je povinný pri hlásení predlo?i?:
- platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze (ak ide o die?a do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list die?a?a),
- doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy (nie starší ako 3 mesiace),
- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý alebo prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spolu- vlastníkov.

Toto potvrdenie sa nevy?aduje ak ide o:
1/ prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2/ prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzatvorenú s vlastníkom na dobu neurčitú,
3/ prihlásenie man?ela alebo nezaopatrené die?a,
4/ vlastník alebo spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na, prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana pred zamest- nancom ohlasovne.

Za členov rodiny mô?e hlási? trvalý a prechodný pobyt jeden z tejto rodiny. Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilos? na právne úkony je obmedzená, je povinný hlási? pobyt jeho zákonný zástupca alebo opatrovník.
 

PRECHODNÝ POBYT

Predpokladaná doba na prechodný pobyt mô?e by? najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný prihlási? sa na prechodný pobyt znova.
Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnos? ohlási?.

POBYT OBČANA V ZAHRANIČÍ

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnos? ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.
 

ZRUŠENIE POBYTU

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:
a/ na základe doručenia odhlasovacieho lístka,
b/ ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c/ na základe ohlásenia na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní,
d/ ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e/ na návrh občana oprávneného u?íva? budovu alebo jej čas? na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení u?ívacieho práva,
f/ na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti ?iadne u?ívacie právo; návrh nemo?no poda? voči man?elovi a nezaopatrenému die?a?u vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
g/ ak budova zanikla.

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS