Kultúrne dianie v na?ej obci

MIKULÁŠ 2016 - 3. 12. 2016

 

 

 

 

 

 

12. - 13. 7. 2014 Obecné oslavy pri príle?itosti 693. výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča

Oslavy obce pri príle?itosti 693. výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča sa začali v sobotu 12.7.2014 o 12,00 hodine III. ročníkom sú?a?e vo varení gulášu.  Následne u? prichádzali prví predajcovia, vystavovatelia, ale i návštevníci, ktorých vítala dychová hudba Mošteňanka.  O 15,00 hodine  v obradnej sieni OÚ si ocenenia z rúk starostu obce pána Slámku  prevzali:  spevácka skupina Udičanka pri príle?itosti 10.výročia jej zalo?enia, za dlhoročnú a obetavú prácu v prospech miestnej komunity predseda JD Udiča pán Július Ješík a za propagáciu obce na verejnosti a spracovanie malej monografie obce Udiča - čas? Prosné pán Rudolf Migila. O 16,00 hodine sa na priestranstve pred obecným úradom začal hlavný kultúrny program osláv. Po slávnostnom príhovore starostu obce sa prítomným predstavili v bohatom kultúrnom programe deti  materskej a základnej školy v Udiči, spevácka skupina Udičanka, tancom a spevom z oblasti Šariša sa predstavili deti z DFS Poniklec, zaspievala nám Majka Ješíková a svoje umenie predviedla aj tanečná skupina Blue Train z Martina. V závere osláv medzi nás zavítal obžúbený spevák  pán Robo Kazík.

 

Po jeho vystúpení sme vyhodnotili sú?a? vo varení gulášu.  Prihlásilo sa osem dru?stiev a odborná porota mala ?a?kú úlohu rozhodnú?, ktorý guláš mal naj... chu?, vôňu, správnu hustotu a farbu.

Vecné ceny, diplomy a plakety za účas? si za 8. a? 5. miesto odniesli dru?stvá:

Kurky, futbalisti, Hozdekovci a SS Udičanka.

Zvláštnu cenu od organizátora si za 4. miesto vybojovalo dru?stvo DFS Poniklec.

Vecné ceny, certifikáty a poháre získali tieto dru?stvá:

3.miesto Vínkari, 2.miesto Kameňák a 1. miesto členovia DHZ Udiča.

Účastníci osláv ešte sa mohli nauči? tanec spolu s tanečnou skupinou, alebo sa presunú? do sály KD, kde bola pre všetkých pripravená hudobná produkcia s občerstvením.

Oslavy obce pokračovali v nedežu 13.7.2014 na ihrisku TJ Udiča futbalovým turnajom. Prihlásilo sa opä? osem dru?stiev rôznych vekových a váhových kategórii, preto sa hralo podža upravených pravidiel – v dvoch skupinách v skrátenom časovom limite a na malých ihriskách. Bol to tvrdý boj, ale v duchu pravidiel fair – play a tak sme nemuseli rieši? ?iadne zranenia. Okrem toho boli na ihrisku pripravené zábavno- športové sú?a?e pre deti, uká?ky činnosti kynológov a všetci „siláci“ si mohli zmera? svoje sily v hode brvnom. Sú?a?ilo 5 ?ien a 31 mu?ov. Výsledné poradie bola nasledovné:

3.miesto s hodom 9,20 m patrilo Lukášovi Mišíkovi,

2.miesto  obsadil Martin Dolovacký s hodom rovných 10 m a na

1.mieste s ví?azným hodom 10,4 m skončil Miroslav Gardoň. Ví?az si odniesol nielen brvno, ale aj pohár.

Vecné ceny  a cennú trofej turnaja – pohár ví?aza za 1.miesto získalo dru?stvo DREAM TÝM (futbalisti), 2 miesto obsadil (dorast) MLADÁ KRV a 3.miesto sa ušlo dru?stvu OLD BOYS (starí páni). Nebodované 4.miesto obsadilo dru?stvo CORGOŇ TEAM a na 5.-8.mieste skončili: DHZ UDIČA, HOKEJBALISTI, FC BRADAVÍ a KAMEŇÁK.

Všetkým ví?azom srdečne blaho?eláme a ďakujeme všetkým účinkujúcim, naším občanom i náhodným návštevníkom osláv za vytvorenie príjemnej atmosféry počas dvojdňových obecných osláv.                                                                                                                                                                                                                                BK

 

 

Fotogaléria

 

16. 2. 2014 Valentínsky karneval

Valentínsky karneval v sále DK pre malé deti sa niesol v znamení sú?a?i, tanca a skvelej zábavy. Porota z radov rodičov vybrala 10 najkrajších masiek, ktoré sme ocenili diplomami, medailami a vecnými cenami. Ostatné masky získali pekné ceny, sladkosti a poďakovanie od organizátorov akcie za prípravu masiek. Starší ?iaci si počas diskotéky  za pomoci sčítacích srdiečok zvolili Valentínku roka 2014. Stala sa ňou Romanka Harvánková a Valentínom 2014 sa stal  Lukáš Vanko. Ví?azom srdečne blaho?eláme!

14. - 15. 7. 2012 Obecné oslavy pri príle?itosti 691. výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča

V dňoch 14.-15.7.2012 sa konali obecné oslavy pri príle?itosti 691.výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča. V sobotu o 9,00 hod. sa stretlo pás nadšencov, aby pripravili všetko potrebné  pre obecné oslavy vonku v parku, ale i v sále KD pre prípad nepriaznivého počasia. O 12,00 hod. začali prichádza? prvé sú?a?né dru?stvá, aby sa s chu?ou pustili do varenia zaručene toho najlepšieho gulášu. Príjemné počasie, dobrá hudba, atrakcie a sú?a?e pre deti, stánky s cukrovinkami, syrové špeciality a domáce koláče, to všetko spolu s kultúrnym programom tvorilo kulisu osláv počas ktorých boli ocenení za bezpríspevkové darcovstvo krvi a získanie zlatej Jánskeho plakety pán Miroslav Becinec, ktorý daroval krv 70 x a pán František Trško, ktorý daroval krv 40 x. Za dlhoročnú prácu vo vedení miestnej kni?nice a rozvoj kultúry v miestnej časti obce Upohlav bola ocenená pani Anna Potáčová. Ocenenie z rúk starostu obce si prevzala aj pani Zdenka Lecáková za dlhoročnú prácu a rozvoj ochotníckeho divadla v obci a pri príle?itosti 5.výročia zalo?enia si ocenenie prevzal i DFS Poniklec za reprezentáciu obce v oblasti žudového umenia a detského folklóru. V kultúrnom programe vystúpili deti ZŠ s MŠ Udiča, SS Udičanka, DFS Poniklec a do tanca i na počúvanie hral hos? osláv dychová hudba Pova?anka, ale u? v priestoroch KD, kde sa oslavy presunuli po zhoršení počasia. Tu prebehlo i vyhodnotenie II. ročníka sú?a?e vo varení gulášu o pohár starostu obce. Do sú?a?e sa prihlásilo dru?stvo hasičov, Udičanky, Ms SČK, ZO Jednoty dôchodcov, pani Matušíková a pani Brodzianska a dru?stvo, ktoré si hovorí „Vínkari“. Guláše boli výborné o čom svedčia prázdne kotlíky a kto teda získal certifikát majstra vo varení gulášu ?

Na 3.mieste sa umiestnilo dru?stvo SS Udičanky, na 2.mieste dru?stvo Ms SČK a 1.miesto patrí nováčikom sú?a?e „ Vínkarom“. Záver prvého dňa osláv patril tanečnej zábave v sále KD. Druhý deň bol venovaný športu a zábavným disciplínam pre deti  na ihrisku TJ Priehrada Udiča. Malý futbal si prišli zahra? 4 dru?stvá a z ví?azstva sa napokon tešili „Starí páni“. Ví?azom i oceneným srdečne blaho?eláme. 

Organizátori ďakujú  za sponzorstvo súkromným podnikatežom v našej obci, PZ Skalka Prosné a všetkým, ktorí sa podiežali na príprave a  realizácii obecných osláv.

 
 
    Fotogaléria

 

31.05.2011 - Oslavy MDD

 Oslavy MDD v obci Udiči a v Prosom u? tradične patria „opekačke“ na detských ekoihriskách.  Pre všetky deti sme pripravili pri príle?itosti ich sviatku na trávnatej ploche pred kultúrnym domom v Udiči  uká?ku letov akrobatických helikoptér – 3 D. Ako nám povedal pán Smolík, tieto modely mali vežkos? 1 m a 1,3 m, dosahujú maximálnu rýchlos? 115 km za hodinu a maximálny dosah na ovládanie je 3,5 km. Po akrobacii nasledovala diskotéka v sále KD. Pre malé deti sme si pripravili Zumba - maratón s ocenením 15 najlepších a najvytrvalejších tanečníkov. Oslavy dňa detí sme ukončili diskotékou pre starších ?iakov. Ví?azom srdečne blaho?eláme a poďakovanie patrí aj pánovi Cigánikovi, ktorý nám zapo?ičal aparatúru na hudobnú produkciu.

 

Fotogaléria

09.07.2011 - Oslavy 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča

 

Oslavy 690.výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča, ktoré sa konali 9.7.2011 sa niesli v znamení spevu  a tanca detí základnej školy, DFS Poniklec, SS Udičanky a sú?a?e o najlepšiu poslancovicu a naj...guláš. Prítomných "skôr narodených" divákov potešilo, ale aj zabavilo vystúpenie speváka a žudového zabávača Štefana Hruštinca. Deti sa vyšantili na zábavných atrakciách a v kurze bolo aj mažovanie na tvár.  V závere osláv sme si všetci pochutnali na gulášoch, ktoré pre nás uvarili dru?stvá v rámci 1.ročníka sú?a?e o cenu  starostu obce. Ví?azný pohár a certifikát majstra vo varení gulášu si nakoniec odniesli naši hasiči, no odborná porota mala vežmi ?a?kú úlohu rozhodnú? o poradí, lebo všetci sú?a?iaci na degustáciu odovzdali vežmi kvalitné vzorky gulášu.
V nedežu 10.7.2011 na ihrisku TJ Priehrada Udiča sa nadšencom športu najskôr predstavili ma?oretky CVČ Včielka Púchov. Potom nasledovali zábavné sú?a?e pre deti a futbalový zápas, v ktorom si svoje sily zmerali slobodní a ?enatí hráči. Krásny slnečný deň ukončila sú?a? futbalistov v presnej strežbe na bránku a útok členov dobrovožného hasičského zboru s osvie?ením -  sprchovaním divákov.

Starosta obce a členovia OZ  touto cestou ďakujú  všetkým, ktorí sa aktívne podiežali na príprave podujatia  a občanom za vytvorenie príjemnej atmosféry počas osláv.

 

Fotogaléria


20.04.2011 - Prekonanie rekordu o najdlhšieho hada z plastových fliaš

Po minuloročnom rekorde o najdlhšiu re?az z papierových kvetov sa tentoraz deti zo Základnej školy v Udiči rozhodli vytvori? rekord o najdlhšieho hada z plastových fliaš. Doterajší rekord z roku 2004 z Popradu sa im podarilo prekona? takmer 4-násobne, keď urobili hada dlhého 1619 metrov.

Článok na www.povazska.sme.sk

Reportá? v TV Markíza Prvé Televízne noviny (20.04.2011)

Fotogaléria


08.03.2011 - Pochovávanie basy

Utorkový večer sa v sále kultúrneho domu konala smutná udalos?. Obecné zastupitežstvo, spevácky súbor Udičanka, DFS Poniklec, Jednota dôchodcov a členovia po?iarného zboru v Udiči v spolupráci s nadšencami dobrej žudovej zábavy ukončili tohtoročné fašiangy pochovaním basy. Posedenie spríjemnila hudba skupiny Boss Melodic a pripravené občerstvenie.Viac fotiek vo fotogalérii >>


05. a 06.03.2011 - Fašiangy v Udiči

V sobotu 05. marca 2011 zorganizovala spevácka skupina Udičanka spolu so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Udiči fašiangovú zabíjačku, na ktorej mohli návštevníci ochutna? mno?stvo tradičných zabíjačkových špecialít. Fašiangové oslavy pokračovali aj na druhý deň sprievodom masiek obcou.Viac fotiek vo fotogalérii >>


02.01.2011 - Novoročný koncert

Obec Udiča v spolupráci s DFS Poniklec, skupinou Udičanka, ZŠ s MŠ Udiča a Jednotou dôchodcov Udiča zorganizovala dňa 02. januára novoročný koncert v sále Obecného domu v Udiči.Viac fotiek vo fotogalérii >>


12. a 14.12.2010 - Slovenské Vianoce v Bratislave

U? po tretí krát sa dňa 12.12.2010 spevácka skupina Udičanka zúčastnila Slovenských Vianoc v Bratislave organizovaných počas Vianočných trhov.Do projektu Slovenských Vianoc v Bratislave sa zapojil po prvý krát v tomto roku aj DFS Poniklec, ktorý sa na Vianočných trhoch predstavil dňa 14.12.2010.Viac fotiek vo fotogalérii >>


12.12.2010 - Výročie bombardovania školy v Malej udiči

12. december 1944 v dopoludňajších hodinách na žudovú školu v Malej Udiči padli bomby, ktoré zabili 5 ?iakov a dvoch učitežov. Túto tragickú udalos? si ka?doročne pripomínajú priami účastníci tejto tragédie. Aj dňa 10.12.2010 sa zišli na Obecnom úrade v Udiči na malé posedenie a potom spoločne polo?ili veniec a zapálili sviečky pri pamätníku tejto udalosti v Malej Udiči a tým si uctili pamiatku svojich spolu?iakov a učitežov.


09.12.2010 - Predvianočné posedenie s osamotenými dôchodcami

U? tradične v čase predvianočnom Obec Udiča poriada pre našich osamotených dôchodcov predvianočné posedenie. Nebolo tomu inak ani tento rok. Dňa 09.12.2010 bolo do sály Obecného domu v Udiči pozvaných celkom 164 osamelých dôchodcov, pre ktorých deti z MŠ, ZŠ, DFS Poniklec Udiča a členovia speváckej skupiny Udičanka pripravili bohatý kultúrny program. Okrem toho obecný úrad pripravil pre dôchodcov malé občerstvenie a ka?dý dôchodca dostal aj malý vianočný darček.Viac fotiek vo fotogalérii >>


08.12.2010 - Udičanka v DSS Zakvášov

Dňa 8.12.2010 spevácka skupina Udičanka navštívila Domov sociálnych slu?ieb Zakvášov v Pova?skej Bystrici, kde sa obyvatežom tohto zariadenia predstavila krátkym vianočným programom.Viac fotiek vo fotogalérii >>


06.12.2010 - Mikuláš 2010

06.12.2010 sála Obecného domu v Udiči sa zaplnila malými, ale aj tými väčšími de?mi. Veď bolo sv. Mikuláša a medzi deti opä? zavítal Mikuláš aj so svojim sprievodom. Vo vežkom koši priniesol nielen sladké darčeky pre deti ale aj všetkým „tú pravú mikulášsku náladu.Viac fotiek vo fotogalérii >>


17.11.2010 - Blaho?eláme oslávencom!Viac fotiek vo fotogalérii >>


21.10.2010 - Vítanie detí do ?ivota

V obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Udiči sme symbolicky vítali našich najmenších. Deti zo Základnej školy v Udiči spolu s miestnym spolkom ZPOZ pripravili milý program.
Viac fotiek vo fotogalérii >>


29.06.2010 - Koncoročná akadémia ZŠ s MŠ

V utorok 29. júna 2010 zorganizovali ?iaci, pedagogický zbor a vedenie Základnej školy s materskou školou Udiča v sále obecného domu slávnostnú koncoročnú akadémiu. Súčas?ou programu bola rozlúčka so ?iakmi 9. ročníka a odovzdávanie cien najlepším ?iakom školského roku 2009/2010.Viac fotiek vo fotogalérii >>


09.05.2010 - Deň matiek

V nedežu 9. mája sa sála Obecného domu v Udiči zaplnila predovšetkým našimi mamičkami, starými či prastarými mamičkami. Veď sme oslavovali krásny sviatok Deň matiek. Ka?dá mamička hneď pri vstupe do sály dostala kvietok, ale tá najkrajšia kytica ju čakala a? v sále a to v podobe pekného programu, ktorý pre všetky mamičky pripravili deti z MŠ, ZŠ, DFS Poniklec a členovia speváckej skupiny Udičanka.30.04.2010 - Stavanie mája

V posledný aprílový deň sa v našej obci ka?doročne stavia máj. Okrem toho menšieho, ktorý postavili ?iaci ZŠ Udiča svojim spolu?iačkam, sa máj staval aj pred budovou Obecného úradu v Udiči. Máj ozdobili dievčatá z detského folklórneho súboru Poniklec. O kultúrny program sa spolu s nimi postarali členovia speváckeho súboru Udičanka so skupinou BOSS Melodic.
30.04.2010 stavali máj aj v miestnej časti Upohlav. V Prosnom stihli tento program o deň skôr.


27.04.2010 - Človek v čase

V utorok 27.04.2010 sa spevácka skupina Udičanka zúčastnila krajskej prehliadky zborov pre občianske zále?itosti Človek v čase v kultúrnom centre v Nemšovej. Vystúpili s programov spomienkovej slávnosti k 65. výročiu bombardovania školy v Malej Udiči.


24.04.2010 - Účas? DFS Poniklec na krajskej sú?a?i

Členovia detského folkórneho súboru Poniklec z Udiče postúpili na krajský detský hudobný festival detských žudových hudieb, speváckych skupín, spevákov sólistov a inštrumentalistov. Festival sa konal 24.04.2010 v Zemianskych Kostožanoch. Získali diplom za účas? a bronzové pásmo.22.04.2010 - Prekonanie rekordu o najdlhšiu re?az z papierových kvetov

Pri príle?itosti Dňa Zeme sa v piatok 22.04.2010 rozhodli v ZŠ Udiča prekona? slovenský rekord o najdlhšiu súvislú re?az vytvorenú z papierových kvetov. Ich úsilie bolo odmenené, rekord sa im podarilo prekona?. Re?az merala 1910 m.

Článok na www.pravda.sk
Článok na www.cas.sk

Reportá? televízie TA3
Článok na www.povazska.sme.sk


(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS