Stavebné akcie v obci

Rekonštrukcia ZŠ v Udiči
Prístavba šatní na futbalovom ihrisku v Udiči

V mesiaci júl sa začalo s rozširovaním šatní na futbalovom ihrisku v Udiči.


Zrútená strecha budovy materskej školy v Udiči

Reportá? televízie TA3
Článok na www.povazska.sme.sk

V noci z 12. na 13. júna 2010 počas búrky strhlo z budovy materskej školy v Udiči strechu.Okrem plechovej krytiny skončila na zemi aj polovica dreveného krovu, ktorý bol polo?ený na pôvodnej lepenkovej streche.

Rekonštrukcia ZŠ v Udiči

Článok na www.povazska.sme.sk

14.06.2010 - na budove sú vymenené okná na chodbách, v prázdnych triedach a ostatných priestoroch, v ktorých sa nevyučuje. S výmenou ostatných okien sa čaká na školské prázdniny. S pomocou vý?ahovej plošiny sa pripravujú na rekonštrukciu podkrovné priestory.

Fotky z rekonštrukcie uverejnené na internetovej stránke ZŠ s MŠ Udiča

30.04.2010 - práce na budove pokračujú výmenou okien na prvom poschodí. Z prednej strany školy bola postavená vý?ahová plošina, ktorá bude slú?i? na dopravu materiálu do podkrovia.
Rekonštrukčné práce vykonáva firma EURO - BUILDING, a.s. z Bratislavy. Dohodnutý termín dokončenia je december 2010.
22.04.2010 - v mesiaci apríl 2010 začala rekonštrukcia budovy Základnej školy v Udiči. V týchto dňoch prebiehajú práce na prvom poschodí, vyučovanie prebieha preva?ne na 2. poschodí. Trieda prvákov bola presunutá do budovy materskej školy. V najbli?ších dňoch sa pripravuje výmena okien.


Budovanie vodovodu v Upohlave

Práce na vodovode boli realizované v lete a na jeseň roku 2009. Bolo ukončené zachytenie prameňov a polo?ená hadica hlavnej trasy vodovodu siahajúca tesne k miestu, kde budú osadené vodojemy. Stavba prebieha za výdatnej pomoci obyvatežov časti obce Upohlav, ktorí pracujú bez nároku na odmenu.
V tomto roku je plánované dokončenie hlavnej vetvy a osadenie vodojemov v celkovom objeme pribli?ne 33 m3. V prípade, ?e bude dostatok finančných prostriedkov, bude sa pokračova? v stavbe vetvy smerom do obce.Stavba prístrešku na plasty v Udiči

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS