Jednota dôchodcov na Slovensku

- Je občianskym zdru?ením (zák. č. 83/1990 Zb. z 27.03.1990).
- Zdru?enie občanov staršieho veku - dôchodcov - bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, nábo?enstva a soc. pôvodu.
- Členstvo je dobrovoľné. Podmienkou je prihláška za člena a platenie členského (v súčasnosti 2 € na rok/člen).

ZO Udiča bola zalo?ená 20.04.2007, v súčasnosti má 77 členov.

Zlo?enie nového výboru od 03.02.2010:
Ješík Július - predseda
JUDr. Markovičová Helena - podpredseda
Bardíková Irena - tajomník
Miláková Helena - hospodár
Roháľ Juraj - člen pre kultúru
Tarbajová Ľudmila - kronikárka

Revízna komisia:
Markovičová Al?beta - predseda
Repáč Stanislav - člen
Gajdošová Marta


tel.: 4383 192; 0908 655 464
tel.: 0903 212 963
tel.: 4383 068
tel.: 0915 439 986
tel.: 4383 294
tel.: 4383 136


Akcie z roku 2014:

Dňa 4. 9. 2014 sa konala Olympiáda seniorov za rok 2014 okresu Pova?ská Bystrica. Záštitu nad týmto podujatím mal prednosta Okresného úradu v Pova?skej Bystrici pán Ing. Jozef Smatana. Tohto podujatia sa zúčastnilo 21 dru?stiev z okresu Pova?ská Bystrica. Celkovými ví?azmi sa stalo dru?stvo seniorov z Udiče v zlo?ení:

Stanislav Markovič, Anna Markovičová, Jozef Chochel, Gejza Cigánik, Jozef Ješík, Helena Ješíková, Štefánia Ješíková, Július Ješík

 

 

 

Fotogaléria

Akcie z roku 2010:

- Cvičenie ?ien, ka?dý štvrtok.
- Beseda s p. Ernestom Belákom o histórii obce.
- Stretnutie pri príle?itosti MD?.
22.04.2010 - Návšteva veľtrhu Flora v Olomouci,09.05.2010 - Návšteva pamätníka k výročiu ukončenia II svet. vojny Stratenec- Javorníky,
14.05.2010 - Cvičenie v bazéne v kúpeľoch Nimnica,
22.05.2010 - Športové hry seniorov Udiče o putovný pohár starostu obce - II. ročník.
30.05.2010 - Návšteva otvorenia diaľnice ponad Pova?skú Bystricu.
06.06.2010 - Bezhraničné valašenie - chata Kohútka Javorníky.

Ďalšie plánované akcie na rok 2010:
- Stretnutie pri jánskom ohni,
- Pečenie koláčov k oslave prvej písomnej zmienke o Udiči,
- September 2010 - Víkendová návšteva Prahy a návšteva termálneho kúpaliska Podhajské.


Akcie z roku 2009:

04.02.2009 - Hodnotiaca členská schôdzaMáj 2009
- Stratenec, pamätník padlých II. svetovej vojny
- Výročie ukončenia II. svetovej vojny (10. 5. 2009)
- Chatová oblas? Kasárne, Veľký Javorník a Podjavorník (Papradno)
- Hrabanie sena na cintoríne Malá a Veľká Udiča
- Oslavy obce, pečenie koláčov
Október - december 2009
- Zájazd Holešov na Morave, návšteva pútnického miesta Hostýn
- Husacie hody Trenčan Pova?ská Bystrica
- Upratovanie priestorov klubu
- Posedenie pod jedličkou
- Turistická akcia najbli?ším okolím – diel Upohlav – Skalka
- Posedenie
- Kúpalisko Podhájska10. - 12. september 2010 - vlakový zájazd do Prahy

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS