ROK 2012

Zoznam členov DFS Poniklec pri OÚ v Udiči v kalendárnom roku 2012:

Bialoňová Miška, Grúnvalská Kristínka,  Cigániková Dominika, Cesnáriková Erika, Tršková Andrejka, Tršková Julka, Gardoňová Rebeka, Spišiaková Katka, Cigániková Bianka, Bystrická Viktorka, Domanická Karolínka, Brodzianska Zuzka, Turiaková Monika Matušíková Katka,  Katerinčinová  Annabella, Gardoňová Radka,  Cigánik Radoslav, Štefániková Timea – Sandra,  Katerinčinová Ráchel,  Cigánik Jakub, Kališíková Natália, Piačková Veronika, Turiaková Simona,  Matušov Lukáš, Štefániková Vanesa-Klaudia, Katerinčinová Rebeka,   Sláviková Lenka, Cigániková Lenka, Hujčíková Veronika, Maral Patrik, Matušov Dominik,   Harvánek Juraj, Lamošová Mária     

 

 

Veľkonočný jarmok v ZOO Brno:

7.apríla 2012 sa zúčastnili naši členovia otvorenia sezóny v ZOO Brno, ktorého súčas?ou bol jarmok s uká?kami tradičných remesiel. Honorárom za naše vystúpenie bola bezplatná prehliadka celej ZOO s občerstvením. Touto cestou chceme poďakova? sponzorom za finančný príspevok, ktorý sme pou?ili na čiastočné vykrytie nákladov na prepravu.

 

 

 

30.4.2012 – stavanie mája v parku pri OÚ

 

                  

 

 13.5.2012 – vďaka mama...

13.5.2012 v sále KD pri príle?itosti osláv Dňa matiek vystúpili členovia súboru s programom, ktorý bol pestrou zmesou piesni a tancov z Marikovskej doliny, z Terchovej a Myjavy.

                            

 

    

 

 

 22.6.2012 – "Dni mesta" a 14. Medzinárodný folklórny festival "Otvára sa letu brána"

V piatok 22.6.2012 pred MsÚ v Pova?skej Bystrici vystúpil DFS Poniklec spolu s DFS Sedmikvítek  z Frenštátu  pod  Radhoštěm a  DFS Bystrinka z CVČ v Pova?skej Bystrici v programe: Pri prameňoch krásy ... Okrem toho si návštevníci festivalu mohli v tento deň pozrie? program detí CVČ a vystúpenie  TAURUS ATER - skupiny historického šermu z Martina, vystúpenia   FSk Limbora z Prečína, SSk z Jasenice,  FSk Praznovanka z Praznova, SSk Manínec z Podmanína,  FS Mlados? z Dubnica nad Váhom, FS Stavbár zo ?iliny, FS Biela voda z Púchova, Bystričan z CVČ, FS Pova?an  a Seniorpova?an. V ponuke bolo mno?stvo stánkov s občerstvením a tradičnými ľudovými výrobkami a tí odvá?nejší mohli absolvova?  vyhliadku na mesto z balóna. Vedenie DFS Poniklec ďakuje rodičom, ktorí pomáhali pri organizácii vystúpenia a pomocnú ruku podali aj pri preprave detí na vystúpenie.

  

  

 

 28.6.2012 – Školská akadémia

 

28.6.2012 sa konala v sále KD celoškolská akadémia, na ktorej sa nielen hodnotil uplynulý školský rok vo výchovno-vyučovacom procese, ale sa aj oceňovali ?iaci za reprezentáciu školy a zberové aktivity. Pani riaditeľka a pán starosta ocenili najlepšieho ?iaka školy, odovzdali ocenenia najlepším pedagógom roka, rozlúčili sme sa so ?iakmi 9. ročníkov a celé to spestril program detí materskej a základnej školy a členov DFS Poniklec.

  
 
 
 

 

  30.6.2012 – Maratón Marikovskou dolinou

 

V poslednú júnovú sobotu 30.6.2012 sa v Udiči - Prosnom konal 4. ročník MTB Maratónu Marikovskou dolinou ako súčas? Valašsko-Pova?skej MTB série a Slovenského pohára v maratóne. 

U? samozrejmos?ou bola bohatá tombola, zaujímavé finančné odmeny pre ví?azov, sprievodný program ale hlavne skvelá tra?.  Slnečné počasie prilákalo na toto podujatie nielen mno?stvo pretekárov, ale i divákov.

Sme radi, ?e usporiadateľ - Finančné centrum Team, o. z., menovite pán ?ilovec dal priestor aj DFS Poniklec na reprezentáciu obce na tomto podujatí. Naše ďakujem patrí aj rodine Bialoňovej, Matušíkovej a Gardoňovej za pomoc pri preprave detí počas vystúpenia.

 

 

  

 

 

 

14. - 15.7.2012 – Obecné oslavy

Pri príle?itosti 691. výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča, sa konali  14.- 15.7.2012 obecné oslavy. Ako u? tradične prvý deň osláv bol venovaný kultúre a druhý deň športu. V sobotu počas osláv po slávnostnom príhovore starostu obce v kultúrnom programe vystúpili deti ZŠ s MŠ Udiča, SS Udičanka a DFS Poniklec. Do tanca i na počúvanie hral hos? programu dychová hudba Pova?anka. Súčas?ou osláv bolo odovzdávanie ocenení občanom za šírenie dobrého mena obce. 

Obec Udiča pri príle?itosti osláv Dňa obce udelila ďakovný list DFS Poniklec za reprezentáciu obce v oblasti ľudového umenia a detského folklóru z príle?itosti 5.výročia vzniku DFS Poniklec. Sme hrdí na to, ?e jedným z ocenených bol aj náš DFS. Ocenenie z rúk starostu obce prevzala vedúca súboru pani Katerinčinová spolu s Biankou - najmladšou členkou súboru a s Dominikom – najstarším členom súboru. V mene členov súboru ďakujeme. 

 
 
   
                                           
                                                                            

 

 

15.7.2012 – 20.Marikovské folklórne slávnosti

Obec Horná Mariková a POS v Pova?skej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja zorganizovala 15.7.2012 v amfiteátri v Hornej Marikovej u? 20. ročník MFS, ktoré začali o 10,00 hod. slávnostnou svätou omšou v miestnom kostole. Na známosc sa dáva, také bolo tradičné pozývanie občanov na slávnosti bubeníkom po obci od 11,00 hod. O 14,00 hod. v úvode MFS sa divákom a priateľom folklóru predstavil náš DFS Poniklec s pásmom Tancujeme pre rados?, v ktorom sme zatancovali palicový tanec z Marikovej a choreografiu z oblasti Myjavy Prala som ja na potôčku. Potom u? javisko patrilo domácej FSk  ?rnovanke, folklórnym skupinám a sólistom z Papradna, Podmanína, zo Záriečia, z Lúk, z Prečína, ví?azom celoštátnych speváckych a tanečných sú?a?í, a profesionálom – FS Vršatec z Dubnice nad Váhom a jubilujúcemu FS Zemplín z Michaloviec. Mno?stvo sprievodných akcii, príjemné počasie a rozmanitos? účinkujúcich prilákala do obce veľa hostí. V mene členov DFS Poniklec ďakujeme OÚ v Hornej Marikovej za originálny  darček k 5. výročiu zalo?enia nášho súboru a  za príle?itos? reprezentova? našu obec na takom významnom kultúrnom podujatí akými sú MFS. 

 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 21.7.2012 – Deň obce - Mestečko 2012

Počas letných prázdnin 21.7. sa zúčastnili členovia súboru vystúpenia na obecných oslavách v Mestečku. Po slávnostnom príhovore starostu obce Ing. Miroslava Hajského v kultúrnom programe vystúpil DFS Hájiček, DFS Poniklec, FS Mestečko, deti zo ZUŠ-ky v Púchove, harmonikári z Mestečka a dychová hudba Študlovanka. Oslavy obce vo večerných hodinách pokračovali tanečnou zábavou.

                             

 

 

 31.8. – 2.9.2012 – Prázdniny so súborom:

Ako poďakovanie za celoročnú prácu detí sme zorganizovali pre našich „suborákov“  počas letných prázdnin pobyt v Tatrách. V piatok ráno sa stretli všetci účastníci prázdninového výletu  na vlakovej stanici s bato?inou , aby sa rozlúčili na tri dni s rodičmi. Cesta vlakom ubehla veľmi rýchlo a všetci sa u? nemohli dočka? pobytu v AquaCity Poprad.  Počasie nám prialo a tak a? do neskorého večera sme si u?ívali vodu a atrakcie v aquaparku.  Druhý deň bol venovaný tatranskej turistike a tubingu na Hrebienku. Večer po prehliadke mesta sme nakúpili darčeky v obchodnom centre a posledný krát sme spali v ubytovni Vagonár Poprad. V nedeľu po raňajkách nasledovalo upratovanie izieb,  balenie bato?iny a rozlúčenie s mestom  Poprad, kde sme za?ili veľa pekných zá?itkov aj vďaka sponzorstvu  zdru?eniu Tú?ba je zázrak. V mene detí  tomuto zdru?eniu srdečne ďakujeme za finančný príspevok.

 

  

 

Viac fotiek vo fotogalérii

 

 

23.9.2012 - Hodové slávnosti:

Členovia DFS Poniklec svojou účas?ou prispeli k zdarnému priebehu hodových slávností v našej obci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2012 – Slovenské Vianoce v Bratislave 2012:

Návštevníkov vianočných trhov v Bratislave sme potešili vystúpením, ktoré sme nazvali – Tancujeme a spievame pre rados?. Choreografiu starších detí V Terchovej pri muzike a Prala som ja na potôčku vystriedal tanec a spev malých detí. Čaro Vianoc umocnili prekrásne koledy, vinše, zdobenie perníkov a príbeh o narodení Tichej noci – svetoznámej piesni, ktorá vznikla  v malom rakúskom mestečku vďaka dobrým ľuďom a kostolným myškám. Na záver nášho vystúpenia sme divákov obdarovali ručne zdobenými perníkmi, ktoré pre nás sponzorsky vyrobila pani Hároniková z Prosného.

 

 

 

 

 

 Viac fotiek vo fotogalérii

 

 

30.12.2012 – Vianočný koncert:

 

 

Vinšujeme  vám v nadchádzajúcom  roku zdravia, š?astia aspoň trochu.

?eláme vám dostatok chleba, viery koľko bude treba.

Máme pre vás do roku 2013 aj také prianie, čo prináša po?ehnanie.

A nikdy nech nie ste sami, vaši blízki nech sú s vami.

A to hlavné ešte vinšova? by bolo treba - priazeň zeme a priazeň neba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS