Spevácka skupina Udičanka

Jún 2004 

Ako sme začali

 

Nástupom pána Jozefa Slámku do funkcie starostu Obce Udiča v decembri 2002 sa postupne začal rozvíja? aj kultúrny ?ivot v našej obci a to predovšetkým  v tom zmysle, ?e nový starosta obce bol ústretový všetkým aktivitám, ktoré smerovali k rozvoju kultúry v obci Udiča. Svoju  činnos? obnovil  aj ZPOZ pri obecnom úrade, začali sa organizova? rôzne občianske a spoločenské slávnosti, ako vítanie detí do ?ivota, občianske sobáše, pokračovalo sa u? v tradičných slávnostiach ako posedenie s osamelými občanmi, oslava dňa matiek... Na všetky tieto podujatia bolo potrebné zabezpeči? aj primeraný program a to bol aj jeden z dôvodov, prečo matrikárka obecného úradu Eva Vysúdilová začala uva?ova? o zalo?ení speváckej skupiny, ktorá by bola nápomocná pri tvorbe týchto programov a ktorá by sa aktívne zúčastňovala na týchto podujatiach. Postupne teda začala oslovova? žudí, ktorí sa u? v minulosti zapájali do kultúrneho diania v obci. Oslovení občania sa nedali dlho prehovára? a tak sa zišli na svojom prvom stretnutí. Stalo sa tak začiatkom mesiaca jún 2004 a vlastne to bol začiatok činnosti speváckej skupiny Udičanka.

Zakladajúci členovia: Ferdinand Trško ml. - hudobník a zároveň aj kapelník, Eva Vysúdilová - speváčka a konferencierka, PaedDr. Jana Beláková - speváčka a recitátorka,Viera Beláková - speváčka, Mária Keblúšková - speváčka, Mária Cigániková - speváčka,Viliam Cigánik - spevák, Alena Hudeková - speváčka, Jozef Harvánek - spevák ,Katarína Vysúdilová - speváčka, Andrej Belák - spevák, Martin Trško - spevák, Veronika Cigániková - speváčka, Nikoleta Krajčiová - speváčka

Kontakt: Obecný úrad Udiča p. Eva Vysúdilová - 042/4383190, 0944/008 220,

Prečo práve  Udičanka ?

No z jednoduchého dôvodu, lebo keď sa povie spevácka skupina Udičanka, ka?dému v okolí je hneď jasné, z ktorej obce spevácka skupina je a v ktorej obci pôsobí.

Aký máme repertoár ?

Svoje vystúpenia sa sna?íme prispôsobova? podujatiam, na ktorých sa máme zúčastni?. Podža toho sa sna?íme aj naše vystúpenie pripravi?. Venujeme sa teda dobrej hudbe. V našom repertoári nájdete piesne žudové, trávnice, moderné piesne (spievajú ich predovšetkým naši mladí speváci a to Katarína Vysúdilová, Andrej Belák, Nikoleta Krajčiová, Martin Trško a Veronika Cigániková), nájdete tam uspávanky, svadobné piesne ale aj piesne smútočné. Ka?dé vystúpenie sa sna?íme o?ivi? aj básňou na príslušnú tému, ako aj sprievodným slovom.

Rok 2005 - A máme nové kostýmy...

Keď?e starosta obce ako aj poslanci Obecného zastupitežstva v Udiči uvítali zalo?enie speváckej skupiny, na svojom zasadnutí uvožnili finančné prostriedky na zaplatenie ušitia nových kostýmov pre členov Udičanky. U ?ien sa kostým skladá z čiernej sukne, bielej blúzky a obojstrannej čierno-fialovej vesty. Mu?i majú čierne nohavice, biele košele a čierno-fialové vesty. V tomto kostýme je hneď ka?dému jasné, kto je člen Udičanky.(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS