2004 - 2009

Rok 2009 
Účas? na akciách:

8.2.2009 – Občiansky sobáš Jarmila Martausová a Ing. Igor Boldi?ár – členky súboru, ktoré sú zároveň aj členkami ZPOZ pripravili slávnostný obrad uzavretia man?elstva.

21.2.2009 – Obecná zabíjačka a chodenie masiek po obci – spevácka skupina v spolupráci s Obecným úradom v Udiči zorganizovala 1. ročník obecnej zabíjačky, ktorá sa konala pred budovou obecného úradu. Zabíjačka bola spojená s ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Sprievodnou akciou bolo aj chodenie masiek po dedine.


24.2.2009 – Členovia speváckej skupiny v spolupráci s obecným úradom a členmi DHZ Udiča zorganizovali u? 2. ročník pochovávania basy. Po krátkej fašiangovej veselici o polnoci pochovali basu a tým ukončili fašiangové obdobie.


30.4.2009 – U? tradične sa v našej obci stavajú máje a to v Udiči ako aj jej miestnych častiach v Upohlave a Prosnom. Pod všetkými májmi sa o dobrú náladu aj tento rok postarala Udičanka.

10.5.2009 – Druhá májová nedeža patrí všetkým mamám, mamkám, mamičkám. V tento deň oslavujú svoj sviatok „Deň matiek“. Spevácka skupina Udičanka, deti z DF Poniklec, ?iaci ZŠ s MŠ Udiča a členovia ZPOZ pripravili pre naše mamičky bohatý kultúrny program. Tohto programu sa okrem matiek z našej obce zúčastnili aj kolektívy ZPOZ okresu Pova?ská Bystrica.


11.7.2009 – Na tohtoročných oslavách „Dňa obce“ Udičanka sa predstavila polhodinovým programom, v ktorom sa striedali piesne s hovoreným slovom.

17.9.2009 – Spoločné vítanie detí do ?ivota.

29.11.2009 – Udičanka sa u? po druhýkrát zapojila do projektu organizovaného BKIS Bratislava Vianoce 2009 – Dni Slovenska v Bratislave. Tento rok sa v Bratislave predstavila vianočným programom pod názvom „ Rozpoviem vám príbeh o narodení Je?iška“.


10.12.2009 – Predvianočné posedenie osamelých dôchodcov obce Udiča – spolu s DFS Poniklec, ?iakmi ZŠ s MŠ Udiča a spevácka skupina Udičanka pripravili pre našich osamelých spoluobčanov bohatý kultúrny program.


17.12.2009 – Tento rok po prvýkrát sa Udičanka rozhodla navštívi? aj našich prestárlych občanov, ktorí sú umiestnení v DSS Zakvášov Pova?ská Bystrica. Spolu so starostom obce p. Slámkom navštívila uvedené zariadenie a predstavila sa im svojim vianočným programom. Zároveň spolu so starostom obce odovzdali „malé, ovocné“ balíčky našim desiatim bývalým spoluobčanom, ktorí sú v tomto zariadení umiestnení.


27.12.2009 – 3. ročník Vianočného koncertu v obci Udiča. V programe vystúpili deti z DFS Poniklec, ?iaci 8. ročníka ZŠ s MŠ Udiča a samozrejme naša spevácka skupina, ktorá sa predstavila okrem sólových piesní našich spevákov a u? spomínaným vianočným programom o narodení Je?iška.


28.12.2009 – Zlatý sobáš man?elov Ožgy a Milana Vysúdilovcov.

29.12.2009 – Návšteva Centra sociálnych slu?ieb „Dôstojnos?“ Horná Mariková na Pagaňove ako aj Domu pre seniorov „ Vitalita, zdravie“ v Hornej Marikovej na Modlatíne. Aj v týchto zariadeniach pre prestárlych občanov sa naša spevácka skupina predstavila svojim vianočným programom. V obidvoch zariadeniach okrem tohto vystúpenia pridávala aj ďalšie dodatky vo forme rôznych piesní z marikovského regiónu. 

Rok 2008
Úvodom do nového roku

Pre tento rok sme sa rozhodli, ?e okrem svojich klasických vystúpení sa budeme sna?i? aj o o?ivenie žudových tradícií a zvykov, ktorými ?ili na dedine naši starí otcovia a matere. 

Účas? na akciách:

18.január 2008 - Občiansky sobáš: Albín Furdzo -  Mária  Bazalová

8. februára 2008 - Pochovávanie basy : Fašiangy sa skončili, skončil sa čas hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. V tento deň sa v sále obecného domu zišli všetci, ktorí majú radi spev, tanec, zábavu, aby vyu?ili posledné chvíle  pred tým, ako bola ulo?ená basa k 40 dňovému odpočinku.Pred polnocou sme sa museli dôstojne rozlúči? s nebohou basou. V smútočnom sprievode nechýbal farár, organista, miništranti, kostolník. V smútočnom rúchu zabalenú basu niesli zdatní  udickí hasiči, nechýbali tu ani speváčky, smútiaci vdovec, udické dievčatá a mládenci. Súčas?ou smútočného obradu bol aj čert, ktorý si nebohú basu zobral do pekla. Udičanke sa tento prvý ročník ukončenia fašiangov podaril. Treba však podotknú?, ?e sme si prizvali na pomoc aj dospelákov z DFS Poniklec, ako aj mláde?níkov z našej obce. ?e to bola dobrá vožba, o tom nás všetkých presvedčil vežký potlesk všetkých, ktorí sa na tomto podujatí zúčastnili.

15. marca 2008 - Keď?e členovia Udičanky sú zároveň aj členmi ZPOZ-u pri Obecnom úrade v Udiči, zúčastnili sme sa po prvý krát regionálnej prehliadky programov ZPOZ pod názvom Slávnosti sŕdc, ktorá bola  zameraná na občiansky obrad uzavretia man?elstva a na občianske slávnosti spojené s uzavretím man?elstva. Na prehliadke sme sa predstavili obradom uzavretia man?elstva. Odborná porota nás posunula do krajského kola.
  

 2. apríla 2008 - Účas? na krajskej prehliadke programov ZPOZ pod názvom Slávnosti sŕdc v Nemšovej. Postúpili sme do celoslovenského  kola, ktoré sa bude kona? v Bratislave.
 

8. apríla 2008 - 70. výročie narodenia predsedníčky ZPOZ p. Tarbajovej. Členovia ZPOZ, obecný úrad a naša spevácka skupina pripravili pre dlhoročnú predsedníčku ZPOZ p. Tarbajovú slávnostný obrad pri príle?itosti jej ?ivotného jubilea 70. rokov.

26. apríl 2008  U? tradične sa stavia v našej obci obecný máj. Keď?e obec Udiča má aj miestne časti Upohlav a Prosné, stavanie májov sme museli rozdeli? na niekožko etáp. Tento deň sme stavali máj v miestnej časti Upohlav. Pred budovu obecného domu sa zišli takmer všetci obyvatelia tejto miestnej časti, kde pri rezkej hudbe a speve, dobrom gužáši postavili máj. O dobrú náladu sa tradične postarala aj náš súbor.

29. apríl 2008 - V miestnej časti Prosné sa taktie? nedali zahanbi? a miestni chlapi a mládenci spoločnými silami postavili máj. O zábavu sa pod májom postarali členovia nášho súboru.

30. apríl 2008 - Pred budovou Obecného úradu v Udiči sme tradične postavili máj, ktorý vyzdobili dievčatá DFS Poniklec. Náš spevácky súbor sa u? tradične postaral o dobrú zábavu. Spolu so súborom sa pod májom bavili a spievali všetci účastníci do neskorého večera.
 
2. máj 2008 - 50. výročie otvorenia ZŠ v Udiči - Na slávnostnom galaprograme pri tejto príle?itosti sa predstavila svojim vystúpením aj spevácka  skupina. Naši mladí speváci sa predstavili predovšetkým modernými piesňami, ostatní členovia zasa piesňami, ktoré sa spievali v hudobno-speváckom krú?ku pri ZŠ pred tridsiatimi rokmi.

18. máj 2008 - Obecné oslavy Dňa matiek - Tento rok sme sa predstavili našim matkám uká?kou  z hudobno-spievaného slovenského filmu z roku 1954 Rodná zem. Týmto svojim vystúpením sme zas trochu inak o?ivili celý program.
  
 

30. máj 2008 - Občiansky sobáš - Michal Tučník -  Jana Hradňanská
 

19. jún 2008 - Spoločné vítanie detí do ?ivota

28. jún 2008 - Občiansky sobáš - Slavomír Čičkán - Miroslava Haviarová. Tento občiansky sobáš sa uskutočnil v areáli hotela Riviera Upohlav

12. júl 2008 - Obecné oslavy Dňa obce - pri príle?itosti obecných osláv starosta obce udelil ocenenie občanom a kolektívom, ktorí sa nejakým spôsobom zaslú?ili o rozvoj obce. Medzi ocenenými bola aj spevácka skupina Udičanka. Kapelník Udičanky pán Ferdinand Trško prevzal z rúk  starostu obce ďakovný list za rozvoj kultúry v obci. Na slávnostnom  obrade v obradnej miestnosti sa zúčastnili všetci členovia Udičanky.

 

 

O tom, ?e naša skupina sa podieža na rozvoji kultúrneho ?ivota v obci presvedčila všetkých prítomných, ktorí sa zúčastnili na tohoročných oslavách Dňa obce, ktoré sa konali pred obecným úradom. Predstavili sa do?inkami, konkrétne odovzdávaním do?inkového venca gazdovcom. Svojim vystúpením aj teraz presvedčili všetkých prítomných, ?e keď sa chce, dá sa urobi? všetko, len sa musí zís? dobrá partia žudí. A ?e to našich spoluobčanov zaujalo svedčí aj potlesk , ktorý účastníci do?iniek zo?ali.   

25. júl 2008 - Stretnutie onkologicky chorých pacientov v Manínskej Tiesňave: Organizátorka stretnutia onkologicky chorých pacientov p. Pavlíková oslovila Udičanku s po?iadavkou o zabezpečenie programu na toto stretnutie. Okrem chorých zo Slovenska sa stretnutia zúčastnili aj chorí z Čiech a Požska. Naše vystúpenie sa prítomným vežmi páčilo za čo Udičanku odmenili obrovským potleskom a museli sme da? aj prídavok.
                      
28. august 2008 - u? tradične spevácka skupina zakončí leto varením gužášu. Dnes sme na túto akciu pozvali aj všetkých ostatných účinkujúcich, ktorí s nami nacvičovali do?inkové vystúpenie, tak?e sa pri kotlíku s výborným gužášom ( pre tento krát sa na hlavnú šéfkuchárku zahrala Vierka Beláková) zišla veselá partia aj mladých žudí. Mimochodom, gužáš všetkým vežmi chutil.

3. december 2008  V obradnej miestnosti sa konala milá slávnos? uvítania detí do ?ivota, kde okrem detí zo ZŠ Udiča privítali krásnymi uspávankami naše malé detičky aj členky súboru

11. december 2008 - U? tradične v predvianočnom čase Obecný úrad v Udiči pozýva na predvianočné posedenie našich osamelých dôchodcov.Do programu venovaného našim dôchodcom sa opä? zapojila aj naša spevácka skupina. Dôchodcom sa predstavila uká?kou tradičnej štedrej večere tak ako si ju pamätajú ešte naše staré mamy a otcovia.

21.12.2008 - Spevácka skupina Udičanka sa zapojila do projektu organizovaného Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom pod názvom "Vianoce v Bratislave". Projekt spočíval v tom, ?e v rámci Vianočných bratislavských trhov sa ka?dý deň v našom hlavnom meste konali vystúpenia rôznych súborov z celého Slovenska s hlavnou témou "Vianočné zvyky a tradície". Naša skupina sa týchto vianočných trhov zúčastnila s uká?kou tradičnej štedrej večere. ?e sa vystúpenie v Bratislave páčilo o tom svedčil vežký potlesk divákov. Počas vystúpenia Udičanky sme mohli vidie? aj slzy v očiach divákov, preto?e podža ich slov Udičanka  priniesla do Bratislavy tie pravé slovenské Vianoce. Všetkým, ktorí sa podiežali na nácviku tohto vystúpenia patrí vežké  Ďakujem .

28.12.2008 - Spevácka skupina Udičanka, DFS Poniklec Udiča, ako aj spevácka skupina mladých pôsobiaca  v Kostole sv. Matúša v Udiči zorganizovali pre našich občanov vianočný koncert. ?e to bol dobrý nápad zorganizova? takéto podujatie svedčala aj preplnená sála Obecného domu v Udiči a neutíchajúci potlesk pre všetkých účinkujúcich. 

31.12.2008 - Pred budovou Obecného úradu v Udiči sa u? tradične vítal Nový rok. Po vežkolepom ohňostroji sa všetci premiestnili do sály obecného domu,kde sa pri hudbe a speve zabávali a? do skorého rána.


Rok 2007

28. apríl 2007 - Stavanie mája v miestnej časti Upohlav. Udičanka svojim programom u? tradične spestrila stavanie mája aj v tejto časti obce.

29. apríl 2007 - Stavanie mája v miestnej časti Prosné. Tak ako v Upohlave, aj v Prosnom si u? nevedia predstavi? postavi? máj bez Udičanky.

30. apríl 2007 - Stavanie mája v Udiči. U? tretí rok sa pred obecným úradom stavia máj. Tento rok sa do programu okrem Udičanky zapojil aj novovzniknutý detský folklórny súbor PONIKLEC Udiča.

13. máj 2007 - Obecné oslavy Dňa matiek. Pripravili sme pre naše matky kyticu uvitú z piesní a básní.
 

14. júl 2007 - Oslavy Dňa obce pri príle?itosti prvej písomnej zmienky o obci Udiča. Naše vystúpenie sme orientovali na náš región. Spolu s piesňami a hovoreným slovom sme sa sna?ili vyzdvihnú? náš región, našu obec a celú Marikovskú dolinu.

24. august 2007 -  Občiansky sobáš snúbencov: Michal Matušík -   Gabriela Kršíková

1. september 2007- Nie len prácou je človek ?iví. K ?ivotu potrebuje okrem iného aj trochu zábavy. Stoto?nili sme sa s týmto heslom  a rozhodli sme sa, ?e si trochu spoločne oddýchneme a ukončíme leto varením gužášu v prírode. Hlavný šéfkuchár bol náš kapelník, členky súboru sme boli kuchtíci. Škoda, ?e sa chu? a
vôňa nedá prenies? na papier, určite by nám aj teraz všetkým tiekli slinky - bol vežmi dobrý.

15. november 2007 - Spoločné vítanie detí do ?ivota. Naše členky spestrili program krásnymi uspávankami.

6. december 2007 - Posedenie s osamelými dôchodcami. U? ka?doročne na tejto spoločenskej akcii Udičanka sa postarala o dobrú zábavu.

29. december 2007 - Tento rok sme sa rozhodli,  ?e spoločne zakončíme kalendárny rok 2007. Pri dobrej kapustnici (mimochodom opä? sa zahral na šéfkuchára náš kapelník), koláčoch , varenom vínku a ako ináč aj pri dobrej pesničke sme ukončili tento rok.

31. december 2007 - Vítanie nového roka ohňostrojom a spevom. Ka?doročne sa tejto akcie zúčastňuje stále viac občanov. U? si zvykli, ?e po polnoci si mô?u a? do rána zatancova? a zaspieva?.


Fotky z rokov 2004 - 2006:

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS