Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Výsledky volieb do NR SR 5. 3. 2016 v jednotlivých okrskoch v Udiči

 

Okrsok č. 1 - Udiča

Okrsok č. 2 - Prosné

Okrsok č. 3 - Upohlav

 

?iadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môc? voli? v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, mô?e po?iada? obec, v ktorom má trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe ?iadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Informácie o vydávaní hlasovacích preukazov

Volič mô?e po?iada? o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2016) v úradných hodinách na Obecnom úrade v Udiči, zamestananec: p. Daniela Pupáková, č. dverí 1:

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak, aby ?iados? o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 2. 2016), 

elektronicky (e-mailom)

 • vo forme elektronickej snímky ?iadosti (sken) alebo
 • v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy na adresu:

      daniela.pupakova@obecudica.sk

      tak, aby ?iados? o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom

      konania volieb (t.j. najneskôr 15. 2. 2016)

 

?iados? musí obsahova? údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnos?,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec zašle hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v ?iadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia ?iadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v ?iadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

prostredníctvom osoby splnomocnenej ?iadateľom

mo?no po?iada? o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2016).

?iados? musí obsahova? údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnos?,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

      Ak volič v písomnej ?iadosti alebo elektronickej ?iadosti uvedie, ?e hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v ?iadosti uvies? jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdi? svojím podpisom.

     Na podanie ?iadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ako aj na splnomocnenie je mo?né pou?i? prilo?ené vzory tlačív.

Vzory tlačív:

?iados? o vydanie hlasovacieho preukazu

?iados? o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie

Splnomocnenie

 

Delegovanie do okrskových volebných komisií - voľby do NR SR 2016

 

Do okrskovej volebnej komisie mô?e delegova? politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (najneskôr 11.1. 2016).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahova?:

 • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú mo?no doručova? písomnosti,
 • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú mo?no doručova? písomnosti,
 • podpis osoby oprávnenej kona? za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej kona? za ka?dú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky ka?dej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie mo?no doruči? v listinnej forme alebo elektronickej forme; elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Ak oprávnený kandidujúci politický subjekt zašle oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie poštou, bez ohľadu na deň podania na pošte musí by? toto oznámenie doručené obci pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Elektronickou formou mo?no Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do volebných komisií v obci Udiča zasiela? na e-mailovú adresu: daniela.pupakova@obecudica.sk

 

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do NR SR 2016

 

Okrsok č. 1 - Udiča                    volebná miestnos?: Sála Obecného domu v Udiči

Okrsok č. 2 - Udiča - Prosné       volebná miestnos? : Obecný dom Prosné

Okrsok č. 3 - Udiča - Upohlav      volebná miestnos? : Obecný dom Upohlav

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdr?iava mimo jej územia

 

 Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdr?iava mimo jej územia, mô?e po?iada? obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to:

v listinnej forme tak,
aby ?iados? o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15. 1. 2016).
Na ?iados? doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,
aby ?iados? o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 1. 2016).
Na ?iados? doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.


?iados? o voľbu poštou musí obsahova? tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

    Ak ?iados? spĺňa zákonom ustanovené nále?itosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý po?iadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine:

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovacie lístky,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL" vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

   Po vykonaní hlasovania (podľa pripojeného poučenia o spôsobe hlasovania) vlo?í volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vlo?í do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.


Hlasovanie

Vybra? jeden hlasovací lístok ....

  Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzda? svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý mô?e bez ďalšej úpravy vlo?i? do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Prednostný hlas ....

    Ak sa volič rozhodne da? niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrú?kuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas mô?e da? volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrú?kuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zis?ovaní výsledkov hlasovania nebude prihliada?, ale započíta sa v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vlo?í volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Odosla? návratnú obálku ....

   Zalepenú obálku vlo?í do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL", musí by? na nej uvedená adresa sídla obecného úradu ako adresáta a adresa voliča ako  odosielateľa.
  Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
   Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2016).

Obyvatelia s trvalým pobytom v obci Udiča mô?u svoje ?iadosti zasiela? v listinnej forme na adresu uvedenú vo vzore tlačiva a v elektronickej forme na adresu daniela.pupakova@obecudica.sk

 

Pou?ite prosím prilo?ený vzor ?iadosti.

?iados? o voľbu poštou pre voľby NR SR

 

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča Voľby do NR SR 2016

 

Legislatíva

Rozhodnutie o vyhlasení volieb do NR SR 2016

Zákon č. 180/2014 Z.z. - výňatok

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS