Archív aktualizácií za rok 2014

29.12.2014 - Oznámenie - Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutoční v piatok 02.01.2015 o 13:00 hod. v sále Obecného domu v Udiči. (Menovanie a zlo?enie sžubu novozvoleného starostu obce Udiča Petra Chochlíka a novozvolených poslancov obecného zastupitežstva v Udiči)

28.12.2014 - FOTOGALÉRIA - 10. výročie zalo?enia speváckej skupiny Udičanka + Slávnostné stretnutie s jubilantmi obce Udiča 2014

18.12.2014 - Oznam - vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

16.12.2014 - Nové VZN obce Udiča o dani z nehnutežnosti a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné od 1. 1. 2015

11.12.2014 - Zmena prevádzkového času v lekárni Heliantus (Udiča, D. Mariková) v období Vianočných sviatkov od 15.12.2014 do 7.1.2015

09.12.2014 - Oznámenie o zvolaní rokovania 23. zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 12.12.2014

05.12.2014 - Oznam káblová televízia - Zmena frekvencii TV programov na analógovej TV a digitálnej TV

05.12.2014 - Obec Udiča hžadá dodávateža na zhotovenie oplotenia a brány na cintoríne vo Vežkej Udiči. Cenové ponuky zašlite do 18. 12. 2014 a to buď osobne na Obecný úrad alebo na mail: starosta@obecudica.sk. Bli?šie informácie u starostu obce, tel. kontakt: 0905 357 792.

 05.12.2014 - Obec Udiča hžadá dodávateža na zimnú údr?bu miestnych komunikácii. Cenové ponuky zašlite do 12. 12. 2014 a to buď osobne na Obecný úrad alebo na mail: starosta@obecudica.sk. Bli?šie informácie u starostu obce, tel. kontakt: 0905 357 792.

25.11.2014 - Návrh VZN Obce Udiča o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

25.11.2014 - Návrh VZN Obce Udiča o dani z nehnutežnosti

18.11.2014 - ?ivotné jubileum 100 rokov Gizely Hájkovej - FOTOGALÉRIA

16.11.2014 - Konečné výsledky komunálnych volieb 2014 v obci Udiča + doplnenie výsledkov podža okrskov Udiča, Prosné, Upohlav zverejnené dňa 18. 11. 2014

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku komunálnych volieb 2014 v obci Udiča

Výsledky volieb v okrsku č. 1 - Udiča

Výsledky volieb v okrsku č. 2  - Prosné

Výsledky volieb v okrsku č. 3 - Upohlav

10.11.2014 - Vožby 2014 - Informácia pre voliča

03.11.2014 - Slávnostné uvítanie detí do ?ivota dňa 16. 10. 2014 - FOTOGALÉRIA

31.10.2014 - Vzory tlačív - Prehlásenie kvalifikovanej osoby, Ohlásenie stavebných úprav a udr?iavacích prác,  Ohlásenie drobnej stavby

16.10.2014 - Oznámenie o zvolaní rokovania 22. zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 20.10.2014

03.10.2014 - Oznam - Otváracie hodiny Lekárne HELIANTUS v Udiči

26.09.2014 - Vyhlásenie kandidatúry pre vožby starostu obce Udiča a poslancov Obecného zastupitežstva v Udiči

Vyhlásenie kandidatúry pre vožby starostu obce Udiča 15. novembra 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre vožby poslancov Obecného zastupitežstva v Udiči 15. novembra 2014

23.09.2014 - Oznam - Záujemci o nové CD speváckej skupiny UDIČANKA si mô?u zakúpi? u p. Vysúdilovej a p. Kondrkovej. Cena za CD je 5 Eur.

23.09.2014 - Oznam - ?eny, ktoré majú záujem o cvičenie ZUMBY, toto cvičenie sa bude uskutočňova? v Pondelok a v Stredu v sále Obecného domu v Udiči od 18:00 do 19:00 hod. Poplatok za cvičenie je 1 Euro.

08.09.2014 - Olympiáda seniorov za rok 2014 okresu Pova?ská Bystrica konanej 04.09.2014 - FOTOGALÉRIA

04.09.2014 - Oznámenie VOźBY 2014 (počet poslancov, počet volebných obvodov, vymenovanie zapisovatežky MVK)

03.09.2014 - Oznam - Medzinárodný cyklotros C2 konaný v Udiči dňa 4. a? 5. 10. 2014

25.08.2014 - Informácie - Vožby do samosprávy obce 2014 (Podávanie kandidátnych listín, vzory tlačív, legislatíva)

15.08.2014 - Oznámenie o počte obyvatežov v obci Udiča

12.08.2014 -  Program 21. zasadnutia Obecného  zastupitežstva v Udiči konaného dňa 15. 08. 2014

04.08.2014 - Vyhlásenie obchodnej verejnej sú?a?e - predaj nehnutežného majetku obce (zastavané plochy a nádvoria - čas? bývalého smetiska Pod Beláčnicou)

23.07.2014 - Oslavy obce Udiča pri príle?itosti 693. výročia - 12. -13. 7. 2014 FOTOGALÉRIA

22.07.2014 - Oznam - Rozvoz obedov zo Školskej jedálne pri ZŠ a MŠ Udiča

07.07.2014 - Odhalenie monografických máp v Prosnom - 06. 07. 2014 

25.06.2014 - Obecné oslavy 693. výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča dňa 12.07.2014

19.06.2014 - Oznámenie o zvolaní rokovania 20. zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 23.06.2014

19.05.2014 - Vyhlásenie obchodnej verejnej sú?a?e - Skladové priestory a výroba cukrárskych výrobkov

19.05.2014 - Vyhlásenie obchodnej verejnej sú?a?e - Výdajňa liekov alebo lekáreň

19.05.2014 - Zrušenie obchodnej verejnej sú?a?e zo dňa 14.04.2014 - Nebytové priestory (Skladové priestory)

19.05.2014 - Zrušenie obchodnej verejnej sú?a?e zo dňa 14.04.2014 - Výdajňa liekov alebo lekáreň

12.05.2014 - Oznámenie o zvolaní rokovania 19. zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 15.05.2014

17.04.2014 - Obec Udiča hžadá dodávateža na spracovanie projektovej dokumentácie na reguláciu potoka Udičanka IV. etapa. Bli?šie info u starostu obce na č. mobilu: 0905 357 792.

14.04.2014 - Obchodná verejná sú?a? - Nebytové priestory

14.04.2014 - Obchodná verejná sú?a? - Pozemok

14.04.2014 - Obchodná verejná sú?a? - Lekáreň

01.04.2014 - Zadávanie zákaziek  obce Udiča

01.04.2014 - VZN - Rozpočet obce Udiča na r. 2014-2016 - príjmy

01.04.2014 - VZN - Rozpočet obce Udiča na r. 2014-2016 - výdavky

17.03.2014 - Oznámenie o rokovaní obecného  zastupitežstva v Udiči dňa 20.03.2014

06.03.2014 - Zverejnenie zámeru prenechania nehnutežného majetku obce Udiča do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteža 

03.03.2014 - Oznam o začatí konania podža § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – súhlas na výrub drevín

03.03.2014 - VZN - Záverečný účet Obce Udiča za rok 2013

03.03.2014 - VZN - Príloha č. 1 k VZN č. 1/2013 o financovaní MŠ, ŠKD a ŠJ – úprava pre rok 2014

24.02.2014 - Kultúra - Valentínsky karneval - 16.02.2014

03.02.2014 - Športové akcie - 3.rončík novoročného stolnotenisového turnaja - 04.01.2014

03.02.2014 - Fotogaléria - 1. Kuchársky mňamkoples - 18.01.2014

21.01.2014 - Obchodná verejná sú?a? - predaj parcely KNE č. 877/4 – trvalé trávne porasty o výmere 99 m2 (čas? bývalého smetiska Pod Beláčnicou)

14.01.2014 - Obchodná verejná sú?a? - prenájom nebytových priestorov v budove bývalej materskej školy

04. 01. 2014 - Dňa 4.1.2014 sa našiel mobilný telefón v Udiči - čas? obce Hájek. Majitež si ho mô?e vyzdvihnú? u pána starostu, alebo v pracovné dni na obecnom úrade.

04. 01. 2014 - Obec Udiča hžadá dodávateža na  dodávku, montá? a pripojenie na vykurovací systém  kotla na tuhé palivo VSB IV 6 článkov 146 KW.

Ponuky zasielajte do 17.1.2014 na Obecný úrad v Udiči. Bli?šie informácie na č.t. 0905357792 u p. starostu.

 

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS