Archív aktualizácií za rok 2013

13. 12. 2013 - Obec Udiča hžadá dodávateža na hydrogeologický prieskum pre vyhžadanie zdroja podzemných vôd pre zásobovanie obyvatežov v lokalite Prosné. Cenové ponuky zasla? do 24. 1. 2014. Bli?šie info na mobil 0905 357 792.

08.12.2013 - Pozvánka na rokovanie obecného zastupitežstva dňa 11.12.2013

01.12.2013 - Fotogaléria - Slávnostné uvítanie detí do ?ivota 21.11. 2013

26.11.2013 - Informácie - Otváracie hodiny - kni?nica

14.11.2013 - Zverejnenie zámeru prenechania nehnutežného majetku obce Udiča do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteža 

22.09.2013 - VZN - Dodatok č. 1 k VZN Obce Udiča č. 3/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených Obcou Udiča 

12.09.2013 - Pozvánka na rokovanie obecného zastupitežstva dňa 16.09.2013

28.08.2013 - Obstarávanie - Rozšírenie vodovodu v Obci Udiča 

25.08.2013 - VZN - Dodatok č. 1 k VZN Obce Udiča č. 3/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených Obcou Udiča 

11.07.2013 - Vožné pracovné miesta pedagogických zamestnancov

10.07.2013 - Obstarávanie - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvr?rok 2013

01.07.2013 - Obchodná verejná sú?a? - nebytové priestory na prízemí budovy bývalej Materskej školy, Ostrovek

13.06.2013 - Pozvánka na rokovanie obecného zastupitežstva dňa 17.06.2013

22.05.2013 - Video - Deň matiek 2013

15.04.2013 - Obstarávanie - Obchodná verejná sú?a? na nájom nehnutežnosti obce

11.04.2013 - VZN č.2/2013 o odpadoch

11.04.2013 - Obstarávanie - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvr?rok 2013

24.03.2013 - VZN - Rozpočet obce na rok 2013 - výdavky

24.03.2013 - VZN - Rozpočet obce na rok 2013 - príjmy 

24.03.2013 - VZN - VZN č. 1/2013 o financovaní MŠ, ŠJ, ŠKD

24.03.2013 - Fotogaléria - 12. Futbalový ples

24.03.2013 - Športové akcie - Novoročný stolnotenisový turnaj

12.03.2013 - Pozvánka na rokovanie obecného zastupitežstva dňa 15.03.2013

28.02.2013 - Záverečný účet Obce Udiča za rok 2012

27.02.2013 - Návrh VZN o odpadoch

27.02.2013 - Návrh VZN č. 1/2013 o financovaní MŠ, ŠJ, ŠKD

27.02.2013 - Návrh rozpočtu obce na rok 2013 - výdavky

27.02.2013 - Návrh rozpočtu obce na rok 2013 - príjmy

25.01.2013 - Vzory tlačív - Informácia o poplatku za hrobové miesta

09.01.2013 - Obstarávanie - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvr?rok 2012

09.01.2013 - Vzory tlačív - Vzor priznania k miestnej dani pre fyzické osoby

06.01.2013 - Fotogaléria - Silvester 2012

06.01.2013 - DFS Poniklec - Vianočný koncert 30.12.2012

06.01.2013 - DFS Poniklec - Slovenské Vianoce v Bratislave 2012 29.11.2012

06.01.2013 - Fotogaléria - Vianočný koncert 30.12.2012

06.01.2013 - Fotogaléria - Mikuláš pre deti obce 7.12.2012

06.01.2013 - Fotogaléria - Vianočné posedenie s osamelými dôchodcami 6.12.2012

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS