Archív aktualizácií za rok 2011

19.12.2011 - VZN schválené na obecnom zastupitežstve dňa 15.12.2011

12.12.2011 - Program obecného zastupitežstva 15.12.2011

01.12.2011 - VZN návrhy, ktoré budú prerokované na obecnom zastupitežstve

16.11.2011 - Obstarávanie - Prenájom budovy bývalej Materskej školy v Udiči

13.10.2011 - Prenájom nebytových priestorov v Dome slu?ieb.

13.10.2011 - Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v Obci Udiča a v miestnych častiach.

13.10.2011 - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvr?rok 2011.

10.10.2011 - Obstarávanie - Prenájom priestorov na podnikatežské účely

05.10.2011 - VZN - Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011

29.09.2011 - Program obecného zastupitežstva 03.10.2011

13.09.2011 - Obstarávanie - Dodávatež na výstavbu detského ihriska pri ZŠ v Udiči

29.07.2011 - Program obecného zastupitežstva 01.08.2011 

18.07.2011 - Fotogaléria - Vítanie detí do ?ivota 16.6.2011

17.07.2011 - Zverejnenie zámeru prenechania nehnutežného majetku obce Udiča do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteža

17.07.2011 - Obstarávanie - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 Eur

17.07.2011 - Kultúra - Oslavy 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča

24.06.2011 - Program obecného zastupitežstva 28.06.2011

16.06.2011 - DFS Poniklec - Výlet do Trenčína pre členov DFS Poniklec

13.06.2011 -Výberové konanie - Dodávatež na spracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie

                  prípojky verejného vodovodu

08.06.2011 - VZN -  Dodatok č. 1 k VZN o opatrovatežskej slu?be a VZN č. 3/2011

                  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ a ŠZ

06.06.2011 - Fotogaléria - Medzinárodný deň detí 03.06.2011

06.06.2011 - Fotogaléria - Z činnosti ZŠ a MŠ Udiča

27.05.2011 - Program obecného zastupitežstva 30.5.2011

08.05.2011 - Fotogaléria - Deň matiek 2011

04.05.2011 - Fotogaléria - Stavanie mája

27.04.2011 - Výberové konanie - Obsadenie funkcie riaditeža Základnej školy s materskou školou v Udiči
27.04.2011 - Obstarávanie - Stavebné úpravy bytu v budove Základnej školy
27.04.2011 - Obchodná verejná sú?a? - Prenájom parcely KNC 2210/15 v k.ú. Udiča
20.04.2011 - Kultúra - Rekord o najdlhšieho hada z plastových fliaš

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS