Archív aktualizácií za rok 2015

28.12.2015 - ?iadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre vožby do NR SR 2016

22.12.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente Obec Hatné (pre zobrazenie PHRaSR obce Hatné kliknite sem)

16.12.2015 - Schválený rozpočet obce Udiča rok 2016 - 2018 príjmy a výdavky, schválené VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady, VZN o prevádzke ZŠ a MŠ Udiča pri zní?enom počte detí, a VZN o zápise detí na predprimárne vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky

15.12.2015 - Úradné hodiny Obecného úradu v Udiči počas vianočných a novoročných sviatkov 2015

10.12.2015 - Určenie volebných okrskov a miestností, delegovanie do okrskových komisií pre vožby do NR SR 2016

10.12.2015 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 14. 12. 2015 (pondelok)

30.11.2015 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Udiča na roky 2015 - 2025

27.11.2015 - Návrh rozpočtu obce Udiča rok 2016 - 2018 príjmy a výdavky, návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady, návrh VZN o prevádzke ZŠ a MŠ Udiča pri zní?enom počte detí, návrh VZN o zápise detí na predprimárne vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky

26.11.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente Obec Klieština (pre zobrazenie PHRaSR obce Klieština kliknite sem)

23.11.2015 - Vyhlásenie verejnej obchodnej sú?a?e - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnutežného majetku obce (zastavané plochy a nádvoria na parcele KNC č. 2210/16)

23.11.2015 - Vyhlásenie verejnej obchodnej sú?a?e - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnutežného majetku obce (nebytové priestory na parcele KNC č. 7 - budova bývalej materskej školy)

21.11.2015 - Vožby do NR SR 2016 (5. marca 2016) - Informácie pre voliča, legislatíva

17.11.2015 - ?ivotné jubileum 101 rokov Gizely Hájkovej FOTOGALÉRIA

06.11.2015 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 09. 11. 2015 (pondelok)

03.11.2015 - Odhalenie pamätníka v Prosnom - Október 2015 FOTOGALÉRIA

29.10.2015 - Hodové slávnosti obce Udiča 2015 - 27. 9. 2015      FOTOGALÉRIA

27.10.2015 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 07. 2015 do 30. 09. 2015

19.10.2015 - Oznámenie o povinnosti uzavretia nájomnej zmluvy na hrobové miesto v obci Udiča, pre zobrazenie zoznamu nezaplatených hrobových miest na cintorínoch Malá Udiča, Vežká Udiča, Upohlav a Prosné  kliknite sem

16.10.2015 - Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnutežného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteža - predaj pozemku (zastavané plochy a nádvoria o výmere 204 m2)

07.10.2015 - OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podža § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. (Výrub krovitého porastu - Modernizácia trate ?SR Púchov - ?ilina pre rýchlos? 160 km/h)

05.10.2015 - Vyhlásenie verejnej obchodnej sú?a?e - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnutežného majetku obce (nebytové priestory na parcele KNC č. 7 - budova bývalej materskej školy)

04.10.2015 - August 2015 - Zlatá svadba man?elov Cigánikovcov a man?elov Rárikovcov - FOTOGALÉRIA

21.09.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente Obec Brvnište (pre zobrazenie ÚPN -0 Brvnište kliknite sem)

07.09.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente Obec Udiča (pre zobrazenie doplnku č. 8 ÚPN -0 Udiča kliknite sem)

07.09.2015 - Oznam - Zaplatenie dane z nehnutežností, za psa, za vývoz komunálneho odpadu 2015 a za hrobové miesta

31.08.2015 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 03. 09. 2015 (štvrtok)

30.08.2015 - Ďakovný list za podporu projektu Na bicykli de?om 2015

19.08.2015 - Oznámenie o doručení oznámenia M?P SR - Modernizácia trate ?SR Púchov - ?ilina pre rýchlos? do 160 km/h

18.08.2015 - Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnutežného majetku Obce Udiča ako prípad hodný osobitného zreteža

17.08.2015 - Návrh doplnku č. 8 územného plánu obce (ÚPN) Udiča

10.08.2015 - Školská akadémia ZŠ MŠ Udiča 29. 6. 2015 FOTOGALÉRIA

10.08.2015 - Upozornenie SSE - revízie komínov a servis plynových zariadení

21.07.2015 - OZNAM: Obec Udiča pripravuje ,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do roku 2025". Dokument bude zahŕňa? plán rozvoja obce v oblastiach: hospodárstva, výstavby, podnikatežských aktivít, technickej infraštruktúry, ?ivotného prostredia, sociálneho zabezpečenia, školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu. Občania mô?u svoje návrhy do ,, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce" doruči? písomne na Obecný úrad v Udiči  alebo elektronicky na adresu: starosta@obecudica.sk v termíne do 31. 8. 2015.

 

20.07.2015 - Slávnostné uvítanie detí do ?ivota 25. 6. 2015 + 3. stupeň povodňovej aktivity na rieke Maríkovka 20. 5. 2015 FOTOGALÉRIA

13.07.2015 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 04. 2015 do 30. 06. 2015 + e-trhovisko

11.07.2015 - MDD - aktivity - kultúrny dom dňa 5. 6. 2015 FOTOGALÉRIA

22.06.2015 - Opekačka na detských ihriskách pri príle?itosti MDD - 1. 6. 2015 FOTOGALÉRIA

16.06.2015 - Výňatok VZN č. 01/2003 o verejnom poriadku v obci UDIČA a miestnych častí (Chov psov)

15.06.2015 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 17. 06. 2015 (streda)

20.05.2015 - Stavanie mája v Udiči a v Prosnom dňa 30. 04. 2015, Deň matiek dňa 10. 05. 2015 - FOTOGALÉRIA

28.04.2015 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015

23.04.2015 - Záverečný účet Obce Udiča za rok 2014

10.04.2015 - Rozpočet obce Udiča príjmy a výdavky na rok 2015-2017 - schválený Obecným zastupitežstvom dňa 30. 3. 2015

09.04.2015 - Kontakty na vedenie a zamestnancov Obecného úradu v Udiči (telefónne čísla, emaily, agendy a pod.)

26.03.2015 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 30. 03. 2015 (pondelok)

16.03.2015 -  Zlatá svadba man?elov Gašpárkovcov - FOTOGALÉRIA

09.03.2015 - Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupitežstva v Udiči - Menovanie novozvoleného starostu obce Udiča  Petra Chochlíka a novozvolených poslancov Obecného zastupitežstva - FOTOGALÉRIA

09.03.2015 - OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podža § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. (Výrub drevín Dolná Mariková - 3 Jelše)

05.03.2015 - OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podža § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. (Výrub drevín Dolná Mariková)

04.03.2015 - Fašiangový karneval 17. 2. 2015 - FOTOGALÉRIA

02.03.2015 - Zabíjačka pred Obecným úradom + Pochovávanie basy dňa 14.02.2015 - FOTOGALÉRIA

20.02.2015 - Zlo?enie obecných komisií (Predsedovia, členovia, zapisovatežky)

17.02.2015 - Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 16. 02. 2015 a? 16. 03. 2015

10.02.2015 - OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podža § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. (Výrub drevín)

06.02.2015 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupitežstva v Udiči dňa 11. 02. 2015 (streda)

02.02.2015 - Článok z novín MY NOVINY STREDNÉHO POVA?IA o Základnej škole s materskou školou v Udiči zo dňa 27. 01. 2015

23.01.2015 - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční dňa 2. 2. 2015 o 14:00 hod. v priestoroch Základnej školy v Udiči

22.01.2015 - Samospráva - novozvolený Starosta obce Udiča a novozvolení poslanci Obecného zastupitežstva v Udiči (FOTO) + Zlo?enie obecných komisií

19.01.2015 - Vianočný koncert 2014 - 28. 12. 2014 + Zlatá svadba man?elov Vatolíkovcov - FOTOGALÉRIA

19.01.2015 - Vzor priznania FO a PO k miestnym daniam platné od 1. 1. 2015 + poučenie + potvrdenie o podaní daňového priznania

16.01.2015 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 10. 2014 do 31. 12. 2014

13.01.2015 - 4. ročník novoročného stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce pre neregistrovaných hráčov + FOTOGALÉRIA

12.01.2015 - Vyhlásenie verejnej obchodnej sú?a?e - uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnutežného majetku obce (záhrada o výmere 6 m2 - parcela KNC č. 667/3 a ostatná plocha o výmere 396 m2 - parcela KNC č. 665/7)

12.01.2015 - Vyhlásenie verejnej obchodnej sú?a?e - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnutežného majetku obce (nebytové priestory - Dom slu?ieb v Udiči)

02.01.2015 - Predvianočné posedenie s osamelými dôchodcami 2014, Mikuláš 2014, Spomienka na bombardovanie školy 2014 - FOTOGALÉRIA

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS